Sprawdź

Tax Free

 

Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania
poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do
żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce
produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (Tax Refund Cheque) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł. System 3 kroków jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania, wystarczy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją, aby uzyskać zwrot podatku VAT:

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.

Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Internetowej: www.global-blue.com1.Sklep
Zawsze gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie formularza zwrotu podatku (Tax Refund Cheque). Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz (Tax Refund Cheque) wraz z ulotką do momentu refundacji.2.Urząd Celny
Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz (Tax Refund Cheque) z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.

BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU ZWROTU PODATKU
(Tax Refund Cheque) = ODMOWA REFUNDACJI3.Punkt Refundacji Global Blue
Wreszcie odzyskaj gotówkę realizując formularz (Tax Refund Cheque) w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta Global Blue lub w jednym z partnerskich Punktów Refundacji (listę biur znajdziesz w ulotce dołączonej do formularza) . Należy pamiętać o tym, aby zrealizować formularz (Tax Refund Cheque) nie później niż po 4 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi.

TAX FREE

 

As a traveler residing in a non-EU country,
you are entitled to claim a VAT refund
when the purchased goods
are exported in an unused condition, outside the EU.The minimum total purchase value with VAT per cheque (Tax Refund Cheque), with enclosed receipt from a fiscal cash register for VAT reimbursement, is 200zł.

In Poland the legal regulations of Tax Free For Tourists are included in the Tax on Goods and Services and Excise Tax Act of Law ( VAT Act of Law) with Minister’s of Finance resolutions to that Act of Law.

VAT Act of Law of 11 th March 2004 – Section 12, Subsection 6, article 126 - 130 (Journal of Laws no. 54 item 535 with subsequent amendments)

For more details go to: www.global-blue.com1.IN THE SHOP
Whenever you make a purchase, just ask for the Tax Refund Cheque. Please make sure your name, address and passport number have been correctly entered on your cheque and a cash receipt is attached to it. The date at cash receipt and at Tax Refund Cheque must be the same! Keep the cheque together with the leaflet.2.CUSTOMS OFFICIALS
When leaving Poland respectively the EU, you have to show the goods (in an unused condition), cheque (Tax Refund Cheque) and passport to Polish/EU Customs officials to get your cheque stamped. This must be done no later than the last day of the 3rd month following the month of purchase.

NO CUSTOMS STAMP = NO REFUND3.REFUND POINTS
Finally receive your refund by cashing your Tax Refund Cheque at our nearby Global Blue Customer Services or one of our partner refund points (the points’ list you’ll find at the leaflet). Please remember that the Tax Refund Cheque must be cashed no later than 4 months after the month of purchase. The VAT amount is calculated after deducting a handling fee.

TAX FREE