Znajdź sklep w Twojej okolicy
    Ustal moją lokalizację
    LUB
    Wybierz
  • Twoje konto
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się

Gliwice Rybnicka

ul. Rybnicka 211
44-122 Gliwice
N 50,254930 E 18,655220
Godziny otwarcia: 07:00-21:00 07:00-21:00 10:00-20:00
Sklep Leroy Merlin - Gliwice Rybnicka
Telefony: (32) 238 58 00 (32) 238 58 19 (32) 238 58 44
Numery do poszczególnych działów
Numery do poszczególnych działów (32) 238 58 01 (32) 238 58 02 (32) 238 58 03 (32) 238 58 04 (32) 238 58 05 (32) 238 58 06 (32) 238 58 07 (32) 238 58 08 (32) 238 58 09 (32) 238 58 10 (32) 238 58 11 (32) 238 58 12 (32) 238 58 13
Zamów przez telefon dowiedz się więcej
Wyznacz trasę do sklepu
Samochód:
Z centrum Gliwic kierować się na Rybnik, DK 78. Od strony Katowic, jadąc austostradą A4, zjechać zjazdem na Gliwice-Rybnik (DK78), kierować się na zjeździe na Rybnik. Od strony Wrocławia (A4), zjazd na Gliwice-Rybnik (DK78), na zjeździe kierować się na Rybnik.

Komunikacja miejska:
Z Centrum Gliwic oraz z Knurowa linie 194 i 710

Wpisz swój adres:

Wyznacz trasę

Transport za 1 grosz

2016-10-13

 Regulamin promocji

„Transport natychmiastowy za grosz”

 

 

§ 1

Postanowienie ogólne

 

1.        Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Transport natychmiastowy za grosz (dalej zwaną „Promocją”.) jest sklep Leroy Merlin Gliwice Rybnicka, oddział Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

 

2.        Promocja prowadzona jest dla klientów sklepu Organizatora - Leroy Merlin Gliwice Rybnicka (dalej „Sklep”).

 

3.        Z zastrzeżeniem  § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie :

-     od dnia 14.10.2016 r. do dnia 16.10.2016 r.

-     od dnia 21.10.2016 r. do dnia 23.10.2016r

-   od dnia 28.10.2016 r do dnia 30.10.2016 r w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).

4.        Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora.

 

 

§ 2

Zasady promocji

 

1.        Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik , który dokona zakupu towaru o wartości powyżej 200 zł , za wyłączeniem towarów wielkogabarytowych i wielotonażowych ( eko groszek, cement )

-        jest uprawniony do skorzystania z rabatu na usługę transportową (wg cennika z załącznika nr1.) w okresie promocji (dalej: „Benefit”),

-        pod terminem promocja rozumie się realizację usługi transportowej w dniach   14.10.2016 do 16.10.2016

21.10.2016  do 23.10.2016

28.10.2016  do 30.10.2016

 

 

2.        Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym doradcy Klienta w trakcie dokonywania transakcji opisanej w § 2 ust. 1.

 

3.        W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych produktów objętych Promocją.

 

4.        Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

                                                                        

                                                                       

                                                                        § 3

Reklamacje

 

1.        Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora przez cały czas trwania Promocji oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.

 

2.        Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.

 

3.        Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1.        We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.  

 

2.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.

 

3.        Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.

 

 

 

 

Załącznik :

 

 

1.      Kategoria transportowa do 1,5T

-          Strefa I(do 10km) – 35zł po rabacie – 1gr

-          Powyżej 10km rabat 50% wg ustalonego cennika

Akcja Handlowa Piękne Wnętrza

2016-09-28

Kliknij aby zobaczyć gazetkę

Katalog Kuchnie

Katalog Kuchnie 2016-07-06
ładowanie