Sprawdź

Regulamin akcji handlowej 

„Towar dostępny dla konsumenta”

 

§ 1

Postanowienie ogólne

 

1. Organizatorem akcji handlowej pod nazwą „Towar dostępny dla konsumenta” (dalej zwaną „Akcja Handlowa”.) jest Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

 2. Akcja Handlowa prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz dla klientów sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).

3. Akcja Handlowa prowadzona jest w okresie od dnia 11.03.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. (dalej „Okres Akcji Handlowej”). 

4. Uczestnikami Akcji Handlowej mogą być klienci Organizatora. Celem Akcji Handlowej jest zapewnienie dostępu towarów dla jak największej liczby konsumentów (w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego), nabywających towary w ilościach detalicznych na potrzeby gospodarstwa domowego.

 

§ 2

Zasady Akcji Handlowej

1. W okresie Akcji Handlowej w celu zapewnienia dostępności towarów wyszczególnionych w załączniku do niniejszego regulaminu dla wielu konsumentów, wprowadziliśmy limity ich zakupu do 3 sztuk na osobę.

2. Zamówienia towarów przekraczające limit określony w § 2 ust. 1 powyżej nie będą realizowane. 

 

§ 3

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Handlowej mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl.

 

Załącznik - Towar dostępny dla Konsumenta