Regulamin promocji
„Zwróć choinkę naturze”
§ 1
Postanowienie ogólne
 
 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Zwróć choinkę naturze” (dalej zwana „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Promocja prowadzona jest dla klientów wybranych sklepów Organizatora (dalej „Sklep”). Lista sklepów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 regulaminu. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym.
 3. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 02.01.2020 r. do dnia 15.02.2020 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).
 4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
§ 2
Zasady promocji
 
 1. Z zastrzeżeniem postanowień określonych w niniejszym regulaminie, każdy Uczestnik, który dokona zakupu co najmniej jednej z poniżej wyszczególnionych choinek hodowanych w doniczkach:
  Nazwa podtypu  Referencja LM  Nazwa artykułu 
  HODOWANE W DONICY 45954825 JODŁA KAUKASKA 80-100CM C7,5 ABC
  HODOWANE W DONICY 45354862 ŚWIERK SREBRNY 80-100CM C5 ABC
  HODOWANE W DONICY 82424833 JODŁA KAUKASKA 60-80CM C7,5 ABC
  HODOWANE W DONICY 82424834 JODŁA FRASERI 80-100CM C7,5 ABC
  będzie uprawniony do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości 10% (dalej „Rabat”) na rośliny oczyszczające powietrze marki „Air so pure” z listy stanowiącej załącznik nr 2 regulaminu, pod warunkiem przekazania choinki doniczkowej oraz okazania dowodu zakupu w Okresie promocji w Punkcie Informacyjnym Sklepu Organizatora objętym promocją.
 2. Uczestnik może skorzystać z Rabatu w jednym ze Sklepów Organizatora z listy stanowiącej załącznik nr 1 regulaminu.
 3. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w trakcie dokonywania zakupu rośliny lub roślin pod marką “Air so pure” oraz okazania paragonu potwierdzającego prawo do otrzymania Rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 1. Klient może skorzystać z Rabatu w terminie trwania Promocji, tj. od 02.01.2020 r. do 15.02.2020 r.
 4. Rabat będzie wydawany tylko w godzinach otwarcia Sklepu w terminie określonym w § 1 ust. 3. Rabat nie jest wymienny na gotówkę. Rabaty nie sumują się.
 5. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych produktów objętych Promocją, przy czym do jednego dowodu zakupu przysługuje jeden Rabat.
 6. Promocja trwa do wyczerpania zapasów roślin oczyszczających powietrze marki “Air so pure” z listy stanowiącej załącznik nr 2 lub do końca Okresu promocji.
 7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.
§ 3
Reklamacje
 
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 4
Postanowienia końcowe
 
 1. We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.
 

Załącznik nr 1 do regulaminu promocji „Zwróć choinkę naturze”

Załącznik nr 2 do regulaminu promocji „Zwróć choinkę naturze”