Regulamin promocji

„Transport HDS od ręki”

 

§ 1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Transport HDS od ręki” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym. (dalej „Sklep”)..

3. Promocja prowadzona jest w dniach 18/02/2019r. – 31/12/2019 w godz. _otwarcia sklepu__ (dalej „Okres promocji”).

4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora i są uczestnikami Klubu PRO oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

 

§ 2

Zasady promocji

1. Transport „od ręki” w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza, że Klient zamawiający transport w godzinach od otwarcia sklepu do godziny 12:00 otrzyma transport HDS w tym samym dniu w przeciągu 4 godzin. W przypadku zamówienia transportu w godzinach od 12:00 do zamknięcia sklepu usługa transportu będzie realizowana w następnym dniu roboczym.

2. Promocyjne transporty HDS są realizowane w dni powszednie czyli od poniedziałku do piątku.

3. Uczestnik Promocji może składać zamówienia na wykonanie usługi transportu towaru jedynie w czasie trwania Promocji.

4. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

 

§ 3

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora przez cały czas trwania Promocji oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 4

1. We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.

3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.