Regulamin promocji

„Spodnie ogrodniczki dla Klubowiczów PRO”

 

§ 1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Spodnie ogrodniczki dla Klubowiczów PRO” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym. (dalej „Sklep”).

3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 18/02/2019 r. do dnia 28/02/2019 r. w godzinach otwarcia Sklepu lub do wyczerpania ilości Produktu promocyjnego w danym Sklepie (dalej „Okres promocji”).

4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora i posiadają Kartę PRO, dokonują zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

5. Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto wszystkich towarów uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”).

 

§ 2

Zasady promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w Okresie promocji nabędzie towar o Wartości co najmniej 1000,00 zł otrzyma w celu promocji i reklamy marki Leroy Merlin w komplecie spodnie ogrodniczki (dalej zwany „Produkt promocyjny”).

2. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym pracownika Sklepu w trakcie nabywania towaru opisanego w § 2 ust. 1.

3. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych produktów objętych Promocją. Ilość Produktów promocyjnych jest ograniczona, każdy Sklep posiada 50 sztuk.

4. Zwrot towaru uprawniającego do otrzymania Produktu promocyjnego jest możliwy wyłącznie pod warunkiem jednoczesnego zwrotu Produktu promocyjnego. Postanowienie to nie dotyczy zwrotów z tytułu reklamacji produktów.

5. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

 

§ 3

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora przez cały czas trwania Promocji oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 1. We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.

3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.

3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.