Regulamin promocji

„Odbiór zwracanego towaru - dla Klientów PRO”

§ 1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Odbiór zwracanego towaru - dla Klientów PRO” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym. (dalej „Sklep”).

3. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 18.02.2019 r. do dnia 31.12.2019. r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).

4. Uczestnikami Promocji mogą wyłączenie uczestnicy programu lojalnościowego PRO organizowanego przez Organizatora, którzy spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

 

§ 2

Zasady promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który dokona w Sklepie jednorazowego zakupu w Okresie promocji z wykorzystaniem karty PRO materiałów budowlanych oferowanych przez Organizatora na dziale budowlanym, nabędzie prawo do zwrotu niewykorzystanych materiałów budowlanych na preferencyjnych warunkach z wykorzystaniem transportu Organizatora.

2. Promocja zwrotu dotyczy materiałów budowlanych dużo gabarytowych o pojemności minimum 1m3, do przewiezienia których niezbędny jest transport samochodowy min 1,5 tony.

3. Aby skorzystać z promocji Uczestnik powinien zamówić usługę transportu z opcją odebrania od niego niewykorzystanych materiałów budowlanych przez kierowcę. Organizator pokrywa koszt transportu zwracanych materiałów budowalnych położnych w odległości do 15 km od Sklepu. Za każdy następny kilometr Uczestnik zobowiązany jest ponieść opłatę za transport wg cennika Sklepu Organizatora.

4. Zwrot materiałów budowlanych odbywa się zgodnie z regulaminem określającym zasady zwrotów produktów zakupionych w sklepach Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. Kierowca odbiera od Uczestnika materiały budowlane po weryfikacji jakościowej i ilościowej sprawdzając zgodność z dokumentem zakupu (faktura lub paragon fiskalny), następnie sporządza protokół odbioru w dwóch egzemplarzach (jeden dla Uczestnika a drugi dla Organizatora). Protokół odbioru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. W celu odbioru zwrotu należności za towar Uczestnik powinien udać się do Sklepu, w którym nastąpił zwrot towaru.

6. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć wielokrotnie.

7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

 

§ 3

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora przez cały czas trwania Promocji oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.