Sprawdź
 
 
Regulamin promocji

-30 % na usługę szycia dla klubowiczów

§ 1
Postanowienie ogólne
 
 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „-30% na usługę szycia dla klubowiczów” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora (dalej „Sklep”). Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym.
 3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 20.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).
 4. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie członkowie Programu DOM oraz Klubu PRO (dalej „Uczestnik”).
§ 2
Zasady promocji
 
 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji okaże kartę Programu DOM lub Klubu PRO oraz kupi lub złoży zamówienie na tkaniny lub firany sprzedawane na metry („m”) na łączną kwotę min. 200 zł brutto, będzie uprawniony do rabatu w wysokości 30% na usługę szycia tych tkanin lub firan.
 2. Rabat na usługę szycia w wysokości 30% będzie udzielony od ceny uwidocznionej w cenniku usług w Punkcie Krawieckim.
 3. Rabat, o którym mowa w § 2 ust. 1 można zrealizować wyłącznie w okresie Promocji. W Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy.
 4. Klient, którego zamówienie zostanie złożone przed Okresem promocji a odbiór nastąpi w trakcie Okresu promocji nie jest objęty Promocją.
 5. Klienci, którzy złożą zamówienie w Okresie promocji a odbiór jest po jej zakończeniu Okresu Promocji są objęci promocją.
 6. Promocja nie dotyczy usługi skracania gotowych zasłon i firan.
 7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.
§ 3
Reklamacje
 
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 4
Postanowienia końcowe
 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.