Regulamin promocji

Kup meble Delinia i zyskaj więcej

§ 1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Kup meble Delinia i zyskaj więcej” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora, oraz dla klientów sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).

3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 27/06/2018 r. do dnia 07/08/2018 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).

4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu Produktu promocyjnego w ilościach detalicznych na potrzeby gospodarstwa domowego oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

5. Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto mebli Kuchennych Delinia, uchwytów Delinia, koszy cargo zgodnie z zestawieniem w załaczniku do niniejszego regulaminu, uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”).

§ 2

Zasady promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji dokona w Sklepie jednorazowego zamówienia towarów określonych w § 1 ust. 5 oferowanych przez Organizatora o wartości co najmniej 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto), otrzyma zwrot na Kartę Podarunkową 10% Wartości. W celu uniknięcia wątpliwości Promocja nie dotyczy innych towarów, w szczególności: blatów, akcesoriów kuchennych, zlewów, armatury i sprzętu AGD.

2. W dniu rozpoczęcia Promocji Organizator będzie posiadał 4656 sztuk Kart Podarunkowych. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Kart Podarunkowych.

3. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji zobowiązany jest do poinformowania o tym kasjera w Punkcie Obsługi Klienta i przedłożenia paragonu lub faktury, o którym mowa w § 1 ust. 5. Dla towarów zakupionych przez stronę www.leroymerlin.pl lub z dostawą do domu ze sklepów stacjonarnych Karta Podarunkowa zostanie dostarczona wraz z towarem.

4. Karta Podarunkowa będzie wydawana przez kasjera Sklepu tylko w godzinach otwarcia Sklepu w terminie do 14 dni po odbiorze towaru będącego przedmiotem Promocji. Uczestnik nie spełni warunków promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Karty Podarunkowej w innym terminie.

5. W przypadku wydania Karty Podarunkowej dokument zakupu będzie opatrywany przez Organizatora pieczątką „Sprzedaż Promocyjna”, ponadto Klient dokumentuje na formularzu odbiór Karty Podarunkowej własnoręcznym czytelnym podpisem z informacją „Kartę Podarunkową otrzymałem”.

6. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do otrzymania Karty Podarunkowej jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem niewykorzystanej Karty Podarunkowej (bez względu na wartość zwracanego towaru). W takim przypadku Uczestnik otrzyma nową Kartę Podarunkową o wartości ustalonej z uwzględnieniem Wartości zwracanego towaru, o ile spełni warunki Promocji.

7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

8. Klient, którego zamówienie zostanie złożone przed Okresem promocji a odbiór nastąpi w trakcie Okresu promocji nie jest objęty Promocją.

9. Klienci, którzy złożą zamówienie w Okresie promocji a odbiór jest po jej zakończeniu Okresu Promocji są objęci promocją.

§ 3

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników

w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora przez cały czas trwania Promocji oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.

3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl/regulamin-promocji-meble-delinia.html

 

Pobierz regulamin.

Pobierz listę produktów biorących udział w akcji promocyjnej.

 

 

 

Fronty Delinia

Zobacz więcej

Korpusy Delinia

Zobacz więcej