Sprawdź

 

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość wraz z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Definicje

 1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta; adres: Leroy Merlin Polska, Dział Obsługi Klienta Serwisu Leroy Merlin, Piątek 99-120, ul. Łowicka 33, e-mail e-sklep@leroy-merlin.pl, Tel. +48 22 250 84 44 lub dział obsługi Klienta w Sklepie Stacjonarnym; 
 2. Klient: nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez Leroy Merlin lub osoba korzystająca przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z usług Serwisu Leroy Merlin, Sklepu Internetowego, Sklepu Stacjonarnego;
 3. Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 4. Konto: zapis w systemach informatycznych Serwisu przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może składać zamówienia oraz zawierać umowy;
 5. Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia;
 6. Materiał: wszelkie materiały i informacje (np. wpisy, zdjęcia), w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób lub dobra niematerialne osób trzecich, a zamieszczone przez Klientów lub inne podmioty w Serwisie;
 7. Odbiór osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym, wybranym przez Klienta w Koszyku zakupowym;
 8. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
 9. Platforma MarketPlace: udostępniana przez Leroy Merlin w ramach Serwisu pod adresem www.domzpomyslem.pl platforma internetowa, za pośrednictwem której Sprzedawcy mogą oferować swoje Produkty Klientom oraz pozwalająca na zawieranie Umów Sprzedaży MarketPlace pomiędzy Klientem i Sprzedawcą;
 10. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną; 
 11. Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Leroy Merlin pod adresami www.leroymerlin.pl oraz www.domzpomyslem.pl z wykorzystaniem którego świadczy on usługi wymienione w Regulaminie;
 12. Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez Leroy Merlin, działający pod adresem www.leroymerlin.pl oraz www.domzpomyslem.pl; 
 13. Sklep Stacjonarny: obiekt handlowy stanowiący sklep Leroy Merlin znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  
 14. Sprzedający: inny niż Leroy Merlin przedsiębiorca oferujący Produkty w Serwisie w ramach Platformy MarketPlace i sprzedający je przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 15. Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Leroy Merlin, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 16. Umowa Sprzedaży MarketPlace: umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym i Klientem, za pośrednictwem Platformy MarketPlace znajdującej się pod adresem www.domzpomyslem.pl;
 17. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);
 18. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.);
 19. Leroy Merlin: Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, NIP 113-00-89-950, Regon 010692148, o kapitale zakładowym 51.000.000 zł.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Serwisu określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Leroy Merlin w Serwisie oraz zasady sprzedaży Produktów w Serwisie. Przy czym sprzedaż Produktów w Serwisie odbywa się w następujący sposób:
 • bezpośrednio przez Leroy Merlin w ramach prowadzonego przez spółkę Sklepu Internetowego w danym Serwisie,  działającego pod adresem www.leroymerlin.pl oraz www.domzpomyslem.pl, zasady nabywania Produktów od Leroy Merlin określone zostały w rozdziale od V do IX;
 • przez Sprzedających pod adresem www.domzpomyslem.pl (w stosunku do których Leroy Merlin działa wyłącznie w charakterze podmiotu umożliwiającego nabywanie Produktów od Sprzedających  w ramach Platformy MarketPlace), zasady nabywania Produktów od Sprzedających określone zostały w rozdziale X "Zakup Produktów za pośrednictwem Platformy MarketPlace.
 1. Leroy Merlin w Serwisie świadczy następujące usługi:
 • założenie i prowadzenie Konta,
 • prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz umożliwia nabywanie Produktów Leroy Merlin na podstawie Umowy,
 • umożliwia Sprzedającym oferowanie (prezentację i sprzedaż) ich Produktów za pośrednictwem Platformy MarketPlace,
 • umożliwia nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedających przez Klientów na podstawie Umów Sprzedaży MarketPlace zawieranych przez nich ze Sprzedającymi w ramach Platformy MarketPlace,
 • umożliwia wyrażanie opinii (ocen i komentarzy) na temat Produktów oraz Materiałów,
 • umożliwia opracowanie wizualizacji lub aranżacji wnętrz z użyciem programów do projektowania,
 • dostarcza informacje marketingowe i handlowe drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej i swobodnej zgody od Klienta), 
 • umożliwia Klientom zapoznanie się z treściami prezentowanymi w Serwisie,
 • umożliwia Klientom zamieszczanie Materiałów w Serwisie pod adresem www.domzpomyslem.pl, 
 • tworzenie i dodawanie zestawów inspiracyjnych w Serwisie pod adresem www.domzpomyslem.pl,
 • umożliwia zgłaszanie się do bazy architektów i blogerów w Serwisie pod adresem www.domzpomyslem.pl,.
 1. Zamówienia na Produkty można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego. Serwis może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii. 
 2. Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym można składać w godzinach jego otwarcia. 
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych: 
 • zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
 • minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli,
 • a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej Leroy Merlin zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.
 1. Klient może kontaktować się w sprawach związanych z świadczonymi w Serwisie usługami poprzez Dział Obsługi.
 2. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie Stacjonarnym oraz za pośrednictwem strony internetowej www.leroymerlin.pl, www.domzpomyslem.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

III. Konto

 1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, jednak niezbędne do zakupu Produktów, dodawania zdjęć, zestawów inspiracyjnych, komentarzy, zapisywania ulubionych treści, przeglądania historii zakupów oraz umieszczania i publikacji Materiałów.
 2. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło, w razie korzystania z pozostałych funkcjonalności Serwisu (w szczególności dokonania zakupu wraz z dostawą) należy podać dodatkowe niezbędne dane Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Z chwilą założenie Konta (tj. prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego) zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa pomiędzy Klientem a Leroy Merlin, której przedmiotem są wybrane przez użytkownika usługi świadczone w Serwisie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient może od tej umowy odstąpić na warunkach określonych w Regulaminie w rozdziale VII.
 4. Pomyślne utworzenie Konta, po zalogowaniu przez użytkownika pozwala na korzystanie z funkcji wszystkich Serwisów Leroy Merlin, o których mowa w Regulaminie. 

IV. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Podczas korzystania z Serwisu, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:
 • korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Leroy Merlin oraz Sprzedających, a także niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 • umieszczania Materiałów własnych niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich; w przypadku stwierdzenia takich działań Leroy Merlin niezwłocznie usunie Materiały,
 • korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych itd.),
 • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie reklam, ogłoszeń, niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,
 • korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie w granicach dopuszczonych przez prawo, w tym  w zakresie własnego użytku osobistego.
 1. Klient powinien powiadomić niezwłocznie Leroy Merlin, o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia, w związku z korzystaniem z Serwisu, przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Leroy Merlin ma prawo wglądu we wszystkie publikowane Materiały, prawo do ich usuwania czy odmówienia ich publikacji w szczególności z następujących przyczyn:
 • naruszenie zasad bezpieczeństwa Serwisu,
 • opuszczenie się bezprawnego korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,
 • zamieszczanie Materiałów niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • zamieszanie Materiałów, które ze względu na ich jakość merytoryczną lub techniczną nie mogą być umieszczone w Serwisie lub nie są zgodne z jego charakterem,
 • naruszenie prywatności lub praw osób trzecich w ramach Serwisu, bądź obowiązujących przepisów prawa,
 • działania godzące w dobre imię lub inne dobra osobiste Klientów Serwisu, Leroy Merlin lub Sprzedających,
 • publikacja Materiałów niezgodnych z rzeczywistością, niedokładnych lub nieaktualnych,
 • powzięcie uzasadnionych wątpliwości dotyczących posiadania i zakresu uprawnień Klienta do Materiałów.
 1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu lub jego Materiały zostały usunięte, nie może korzystać z usług Serwisu lub dokonać powtórnej publikacji Materiałów bez uprzedniej zgody Leroy Merlin.
 2. Wszelkie Materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach Serwisu stanowią przedmiot praw Leroy Merlin lub użytkowników. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw Leroy Merlin lub użytkowników. 
 3. Każdy z Klientów i użytkowników przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych użytkownika mogą być wykorzystywane przez Leroy Merlin, w tym w celu wykonania zawartej z Leroy Merlin umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich materiałów przez Leroy Merlin uprawniającej do:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie, Klient nieodpłatnie przenosi na Leroy Merlin prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta.
 • Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne materiały przyjmuje do wiadomości, że ich rozmiar może być zmieniony celem dostosowania do wymagań Serwisu.
 1. Świadczenie usług przez Leroy Merlin w Serwisie w ramach Konta ma charakter bezterminowy, Klient może w każdym czasie rozwiązać z Leroy Merlin umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu wypowiadając ją.
 2. Klient, który chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w ramach Konta musi poinformować o swojej decyzji Dział Obsługi w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres rezygnacja@leroymerlin.pl, co nie uchybia jego prawu do odstąpienia od danej Umowy. Leroy Merlin może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. W takim przypadku umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w Serwisie, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu jego infrastruktury technicznej, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Leroy Merlin zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w rozdziale IX Regulaminu.

V. Zamówienie Produktów

 1. Leroy Merlin prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego. W Sklepie Internetowym Klient może nabywać Produkty po założeniu Konta.
 2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób: 
 • poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym; 
 • telefonicznie, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego.
 1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. W przypadku zdefiniowania pola „Mój sklep” lub wybrania opcji Odbioru osobistego cena Produktu może się zmienić i zostanie wskazana w Koszyku zakupowym. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Sklepie Stacjonarnym.  
 3. Na procedurę zawarcia Umowy składają się:
 • w przypadku wybrania sposobu płatności innego niż „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez Leroy Merlin, (4) płatność,
 • w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez Leroy Merlin, (4) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.
 1. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Wybranie Produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego.
 3. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego rejestracji. W potwierdzeniu znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy/odbioru. Do potwierdzenia rejestracji zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Leroy Merlin i Klienta. Termin przesłania potwierdzenia rejestracji zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.
 4. Sposób płatności zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Płatności można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych aktualnie akceptowanych przez Leroy Merlin przykładowo takich jak PayU, Przelewy 24 oraz PayPal lub na raty poprzez pośredników kredytowych.
 5. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację zamówienia z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link.
 6. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail. Towar jest wysyłany (a w przypadku Odbioru osobistego i wybrania opcji „odbiór w sklepie” - przygotowywany do wydania w Sklepie Stacjonarnym) po otrzymaniu zapłaty.
 7. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić podczas odbioru przesyłki.
 8. Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi, w tym działem obsługi Sklepu Stacjonarnego i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. numer referencyjny, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu. Dział Obsługi, udziela Klientowi informacji dotyczących złożonego zamówienia m.in. weryfikuje dostępność Produktów i informuje o ich łącznej cenie oraz kosztach dostawy Produktów.
 9. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Działem Obsługi dzwoniąc na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi. W przypadku Odbioru osobistego Klient może również skontaktować się z Działem Obsługi właściwego Sklepu Stacjonarnego.
 10. Zamówienia nieopłacone (inne niż „za pobraniem”) przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Leroy Merlin nie jest w takim przypadku związany Zamówieniem i odmówi jego realizacji.
 11. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Leroy Merlin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
 12. Wszelkie prawa Klienta związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez Leroy Merlin, regulują regulaminy programów lojalnościowych.
 

VI. Dostawa i Czas Realizacji

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. 
 3. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego lub pośrednika kredytowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności. W przypadku zamówienia „za pobraniem”, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Zamówione Produkty mogą być dostarczone do Klienta transportem Leroy Merlin, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. W razie Odbioru osobistego Klient odbiera zamówiony towar w wybranym Sklepie Stacjonarnym.
 5. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu. 
 6. W przypadku Odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany wiadomością SMS lub wiadomością e-mail o możliwości odbioru. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia wybranego Sklepu Stacjonarnego. 
 7. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej.  Leroy Merlin może zażądać od osoby odbierającej towar okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru towaru. W razie odmowy takiej weryfikacji Leroy Merlin może odmówić wydania towarów. 
 8. W wypadku braku odbioru towarów zamówionych z Odbiorem osobistym w terminie 7 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt VI.6 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie Klienta zostanie anulowane. W razie wcześniejszej zapłaty za takie zamówienie, zapłata zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.
 9. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 31,5 kg, i każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy wskazanym przez Klienta. Pozostałe przesyłki są dostarczane na miejsce wskazane w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu i przekazać Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej. 
 10. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
 11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Działem Obsługi ułatwi wyjaśnienia sprawy.

VII. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Konta

Prawo odstąpienia od Umowy 

 
 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Konta w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 • Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
 • w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
 • w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
 • zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi (Leroy Merlin Polska, Dział Obsługi, Piątek 99-120, ul. Łowicka 33, e-mail e-sklep@leroy-merlin.pl, Tel. +48 22 250 84 44), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Jeśli Klient chciałby wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności lub przesłać odstąpienie od umowy do Sklepu Stacjonarnego, w którym nastąpił Odbiór osobisty, może także skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.  
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy
 
 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zanim Leroy Merlin przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 3. Leroy Merlin może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Leroy Merlin dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać rzecz na adres: Dział Obsługi Sklepu Internetowego, Piątek 99-120, ul. Łowicka 33  lub przekazać w dowolnym Sklepie Stacjonarnym, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Leroy Merlin o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Leroy Merlin o odstąpieniu od Umowy.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Bezterminowy zwrot towaru

 1. Niezależnie od uprawnień opisanych w rozdziale VII, Klient jest dodatkowo uprawniony do bezterminowego zwrotu towaru, na zasadach określonych w regulaminie określającym zasady zwrotu Produktów kupionych w sklepach Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. Podlegający zwrotowi towar musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży. W przypadku towarów posiadających termin ważności - ich zwrot nie może nastąpić w okresie 30 dni przed upływem terminu ważności. Zwrot jest dokonywany na podstawie dowodu zakupu.
 2. Zwrotu można dokonać także w dowolnym Sklepie Stacjonarnym Leroy Merlin.
 3. Zwracany towar powinien być odesłany na koszt Klienta pod adres: Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. Dział Obsługi, ul. Łowicka 33, Piątek 99-120 lub zwrócony osobiście w dowolnym Sklepie Stacjonarnym Leroy Merlin.
 4. Zwrot zapłaty za towar nastąpi w terminie do 14-dni od zwrotu towaru.

IX. Rękojmia i gwarancja

 1. Leroy Merlin jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Leroy Merlin odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
 3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w dowolnym Sklepie Stacjonarnym Leroy Merlin lub w jakiejkolwiek innej formie. 
 4. Leroy Merlin zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. 
 5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Leroy Merlin.
 6. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepów Stacjonarnych.

X. Zakup produktów za pośrednictwem Platformy Marketplace

 1. W ramach Platformy MarketPlace Leroy Merlin umożliwia Sprzedającemu prezentowanie Produktów, ich cen oraz wszystkich innych informacji pozwalających na zawarcie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy Sprzedaży MarketPlace. W chwili zaprezentowania Produktu Sprzedający odpowiada za wszelkie roszczenia związane z umieszczeniem Produktu w Serwisie oraz za wykonanie Umowy Sprzedaży MarketPlace.
 2. Każdorazowo dane identyfikujące Sprzedającego, w tym jego dane do kontaktu, są dostępne w koszyku – na stronie internetowej zawierającej podsumowanie zamówienia oraz w wiadomości e-mail podsumowującej zamówienie, wraz z innymi danymi koniecznymi do zawarcia Umowy Sprzedaży MarketPlace.
 3. Sprzedający jest zobowiązany do sprzedaży Produktów zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zobowiązany jest przekazać Klientowi wszystkie niezbędne informacje przewidziane przepisami prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta. Informacje te muszą być rzetelne, kompletne oraz nie mogą wprowadzać w błąd.
 4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczony w Serwisie opis Produktu oraz informacje związane z warunkami jego sprzedaży. W szczególności jest odpowiedzialny za wszelkie błędy, zmiany lub braki w opisach lub informacjach.
 5. Leroy Merlin, z zastrzeżeniem spełnienia warunków wynikających z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) nie odpowiada za informacje i Materiały, które Sprzedający umieszcza w Serwisie.
 6. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę Platformy MarketPlace, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w MarketPlace i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz zamówienia) zatwierdzając zamówienie przyciskiem "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu Serwisu oraz regulaminu Sprzedającego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu od Sprzedającego na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności wskazanych w opisie Produktu i informacjach związanych z jego sprzedażą. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedający jest związany warunkami na jakich zamówienie zostało złożone i nie może ich zmienić.
 7. Stronami Umowy Sprzedaży MarketPlace są Sprzedający i Klient. Do zawarcia Umowy Sprzedaży MarketPlace dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 8. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Platformie MarketPlace Klient otrzymuje od Leroy Merlin działającego w imieniu Sprzedającego wiadomość e-mail stanowiącą podsumowanie zamówienia, w której znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również regulamin Sprzedającego obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z regulaminem Sprzedającego stanowią integralną część Umowy Sprzedaży MarketPlace i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedającego i Klienta.
 9. Klient może uiścić płatność za Produkt przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego albo przy odbiorze przesyłki (płatność "za pobraniem").
 10. Płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego może zostać dokonana bezpośrednio po nadaniu numeru zamówienia (Klient zostanie przeniesiony do właściwego serwisu rozliczeniowego w celu opłacenia zamówienia) albo w późniejszym terminie (klikając w link, który znajduje się w wiadomości e-mail podsumowującej zamówienie). Jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości e-mail (podsumowującej zamówienie), to Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować. Po otrzymaniu zapłaty, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. W przypadku, gdy Klient za wszystkie Produkty wybierze płatność "za pobraniem" po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z podsumowaniem zamówienia. Płatność powinna zostać dokonana w momencie odbioru Produktu.
 12. Produkty są dostarczane na warunkach określonych przez Sprzedającego.
 13. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone możliwe jest nieprzyjęcie przesyłki i sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody oraz skontaktowanie się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.
 14. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad. Zgodnie z przepisami prawa Sprzedający odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 15. Reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży MarketPlace, w tym wad Produktów powinny być składane do Sprzedającego.
 16. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych. Oświadczenia gwarancyjne określają obowiązki gwaranta i uprawnienia przysługujące Klientowi, gdy Produkt nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej przekazanej przez Sprzedającego.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności

XII. Pozostałe postanowienia

 1. Leroy Merlin zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres Leroy Merlin. Leroy Merlin z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego.