Instalacja tablicy rozdzielczej

Opinii 69

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby bezpiecznie zainstalować nową tablicę rozdzielczą należy:

 

- przed rozpoczęciem pracy wyłączyć bezpiecznik główny przedlicznikowy (zamontowany w miejscu, w którym kabel zasilający łączy się z instalacją domową),

 

- postępować zgodnie z normami i przepisami SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich), które są dostępne w lokalnym zakładzie energetycznym i Polskim Komitecie Normalizacyjnym,

 

 - używać tylko takich wyrobów, które są oznakowane specjalnym symbolem. Tym znakiem oznaczone są wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano zgodnie z przepisami prawa budowlanego certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z aprobiatą techniczną albo Polską Normą potwierdza certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.

 

NARZĘDZIA

 

PRZEWODY

Należy stosować przewody o znormalizowanych kolorach oraz odpowiednim przekroju, dostosowane do różnych typów obwodów elektrycznych (punktów oświetlenia, gniazd).

 

 

Kolory


żółto - zielony wyłącznie: Przewód ochronny (PE)


jasnoniebieski wyłącznie: Przewód neutralny N ("zerowy")


brązowy lub czarny Przewód fazowy (L1, L2, L3)


 

WAŻNE PRZEPISY

Obwody gniazd i wypustów oświetleniowych powinny być wykonane jako oddzielne. Przewód ochronny powinien być podłączony do styków ochronnych wszystkich gniazd i do opraw oświetleniowych

 

OCHRONA OBWODÓW

Bezpieczniki zapewniają obwodowi elektrycznemu odpowiednią ochronę - powinny zadziałać, gdy prąd przez nie płynący przekroczy bezpieczną wartość - gdy w instalacji nastąpi zwarcie (nieodpowiednio wykonana manipulacja lub uszkodzenie urządzenia elektrycznego) lub gdy podłączonych jest zbyt wiele odbiorników.

 

Bezpieczniki topikowe:
Są wyposażone w oczko wskaźnikowe, które wyskakuje w wypadku problemów w działaniu obwodu, który zabezpiecza. Po usunięciu awarii wkładkę takiego bezpiecznika trzeba wymienić.


Wyłączniki nadprądowe (nadmiarowoprądowe):
Pozwalają szybko ponownie włączyć naprawiony obwód.

 

INSTALACJA

STARA TABLICA

 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wyłączyć bezpiecznik (wyłącznik) główny przedlicznikowy (zamontowany w miejscu, w którym przewód zasilający łączy się z instalacją domową).

 


1. Ustalić obszar działania bezpieczników topikowych różnych obwodów i opisać je.

 


2. Odkręcić wszystkie oprawy bezpieczników i oznaczyć numerami przewody.
 

 

3. Odkręcić starą tablicę i odłączyć ją od przewodów.

  

NOWA TABLICA

 

Zamontować standardową szynę tablicy rozdzielczej, dostosowaną wielkością do liczby obwodów.

 


1. Przymocować szynę tablicy rozdzielczej do ściany na wysokości pozwalającej podłączyć odłączone uprzednio przewody.

 


2. Zamontować wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA, bezpieczniki topikowe lub wyłączniki nadprądowe zwracając uwagę na oznaczenia różnych obwodów.
 

 

3. Na wyjściach górnym i dolnym bezpieczników umieścić mostki dla przewodu neutralnego i przewodu fazowego.

 


4. Do wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA dołączyć przewód neutralny, a następnie fazowy, odchodzące od wyłącznika głównego.

 

 

5. Podłączyć wyjścia wyłącznika różnicowoprądowego z mostkami.

 


6.Podłączyć wszystkie przewody fazowe i neutralne poszczególnych obwodów.

 


7. Podłączyć przewody ochronne poszczególnych obwodów do płyty zaciskowej uziemienia.

 

 

8. Sprawdzić, czy płyta zaciskowa uziemienia jest dobrze połączona z przewodem uziemiającym.

 

 

9. Założyć osłonę tablicy po wycięciu otworów na przełączniki. 

 

 

ELEMENTY TABLICY ROZDZIELCZEJ

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE LUB WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE

Zapewniają ochronę instalacji elektrycznych przed przeciążeniami i zwarciami.

 

 

 

ZABEZPIECZENIE UZIEMIENIA

 

 

Chroni instalację przed skutkami wyładowań atmosferycznych, ograniczając tym samym ich działanie.

 

 

OCHRONA RÓŻNICOWOPRĄDOWA

Ochrona różnicowoprądowa 30 mA jest obowiązkowa przy obwodach w łazienkach i gniazdach.

 

 

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY


Zapewnia ochronę ludziom i obwodowi o jednym lub kilku gniazdach w razie przeciążenia lub zwarcia.

 

 

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY

 


 

 

 

STEROWNIK CZASOWY

 

Dzięki niemu można korzystać z zasilania niektórych urządzeń w go- dzinach, kiedy obowiązuje tańsza taryfa (najczęściej taryfa nocna).

W układzie sterowania są trzy pozycje:

 - Praca

 - Praca automatyczna

 - Wyłącz

 

 

 

 

 

WYŁĄCZNIK ZDALNIE STEROWANY (ELEKTRONICZNY)

 

Za pomocą kilku różnych przycisków można sterować włączaniem i wyłączaniem jednego lub kilku źródeł światła.

 

 

 

 

PROGRAMOWANIE ELEKTRYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

TABLICA ROZDZIELCZA

Montując modułową tablicę rozdzielczą nie należy zapominać o instalacji wyposażenia podstawowego i dodatkowego:


Dodano: 01-03-2012