Paragraf 1. Przedmiot

 
 1. Przedmiotem niniejszych Warunków Ogólnych Użytkowania jest określenie warunków dostępu i użytkowania aplikacji Kazaplan (w dalszej części ”Planer 3D”lub Narzędzie”) przez Użytkowników posiadających Konto Osobiste Kazaplan w serwisie internetowym www.leroymerlin.pl/planer3d, zarządzanym przez Administratora.
 2. Użytkownik zobowiązany jest, przed przystąpieniem do użytkowania Narzędzia, do uważnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Ogólnymi Użytkowania, do ich zaakceptowania bez zastrzeżeń oraz do zobowiązania się do ich przestrzegania.

Paragraf 2. Definicje

 
 1. Administrator: Spółka Leroy-Merlin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, NIP 113-00-89-950, REGON: 010692148, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053665;
 2. OWU: oznacza niniejszy dokument, stanowiący Ogólne Warunki Użytkowania planera 3d.
 3. Konto Osobiste: oznacza osobistą przestrzeń Użytkownika, utworzoną i zarządzaną przy użyciu osobistych identyfikatorów (to jest loginu i hasła, wybranych przez Użytkownika) na stronie www.leroymerlin.pl/planer3d, umożliwiającą mu dostęp do Narzędzia.
 4. IDILINK: oznacza firmę IDILINK, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 40 000,00 EUR, z siedzibą pod adresem: rue Sadi Carno, Ronchi, wpisaną do Registre du Commerce et des sociétés [Rejestru handlu i spółek – tłum.] w Roubaix - Tourcoing pod numerem: B 509 633 715., udostępniającą Narzędzie Użytkownikom za pośrednictwem swojej witryny internetowej www.kozikaza.com, a także umożliwiającą swoim Partnerom udostępnianie go za pośrednictwem ich własnej Partnerskiej Witryny Internetowej.
 5. KOZIKAZA: oznacza witrynę internetową www.kozikaza.com, stworzoną przez IDILINK.
 6. Narzędzie: oznacza aplikację Kazaplan - planer 3D, będącą przedmiotem niniejszych OWU, stworzone i zaprojektowane przez firmę WANADEV, będącą jego właścicielem, a udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem serwisu www.leroymerlin.pl/planer3d.
 7. Partner: oznacza partnerów IDILINK w zakresie udostępniania Narzędzia za pośrednictwem ich własnych witryn internetowych („Partnerskie Witryny Internetowe”).
 8. Partnerska Witryna Internetowa: oznacza witrynę internetową Partnera IDILINK – w tym przypadku www.leroymerlin.pl/planer3d, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje rejestracji Konta Osobistego celem uzyskania dostępu do Narzędzia.
 9. Użytkownik: internauta, który po połączeniu się z witryną www.leroymerlin.pl/planer3d po zatwierdzeniu niniejszych OWU, uzyskał możliwość użytkowania Narzędzia.

Paragraf 3. Ostrzeżenie

 
 1. Udostępnianie Narzędzia znajduje się aktualnie w fazie testowej. W związku z powyższym, Użytkownik uznaje i akceptuje możliwość wystąpienia w trakcie użytkowania zmian w ofercie, jak również to, że - już po zatwierdzeniu OWU - Narzędzie może nie być dostępne, na podstawie jednostronnej decyzji IDILINK, przy czym Użytkownikowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do jakiejkolwiek reklamacji.

Paragraf 4. Opis narzędzia

 
 1. Prawa zastrzeżone dotyczące Narzędzia
  1. Narzędzie, oferowane na KOZIKAZA oraz na www.leroymerlin.pl/planer3d, zostało stworzone i zaprojektowane przez Agencję internetową „Wanadev” z siedzibą w Lyon (Francja), która posiada wszystkie prawa własności intelektualnej z tego tytułu.
  2. Firma IDILINK w ramach uzyskanych praw do użytkowania Narzędzia za pośrednictwem KOZIKAZA oraz www.leroymerlin.pl/planer3d udostępnia go Użytkownikom, którzy zobowiązują się do użytkowania Narzędzia w sposób zgodny z przeznaczeniem i w zakresie ściśle określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania.
  3. Wszelkie inne uprawnienia, które nie zostały wyraźnie udzielone na mocy niniejszego dokumentu, uważa się za niedozwolone i jako takie, mogą one narazić sprawcę na ściganie przez IDILINK lub przez dowolne zainteresowane osoby trzecie.
  4. Narzędzie udostępnia się Użytkownikowi bezpłatnie, z przeznaczeniem do użytku osobistego.
  5. Użytkownik po wykonaniu projektu nie nabywa w żadnym stopniu praw autorskich do programu, usługi, grafiki, logo, projektu, oprogramowania, technologii, marki, wynalazku, materiałów ani niczego, związanego z Narzędziem , poza prawami autorskimi wynikającymi wyłącznie ze stworzonego przez Użytkownika planu, w przypadku gdy plan ten stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie...

Paragraf 5. Funkcjonalność

 

Narzędzie stanowi jednocześnie oprogramowanie architektoniczne i oprogramowanie z zakresu układu i dekoracji wnętrz, które umożliwia Użytkownikowi

 1. Zaprojektowanie i wykreślenie planu bocznego 2D wnętrza, z możliwością kreślenia i przemieszczania ścian i ścianek działowych, dodawania kondygnacji, drzwi i okien;
 2. Stworzenie modelu wnętrza w trybie 3D, z uwzględnieniem meblowania i dekorowania za pomocą elementów (obiektów 3d) dostępnych w Narzędziu
 3. Skorzystanie z szerokiej gamy kolorystycznej farb i powłok, pozwalającej na stworzenie całościowej koncepcji dekoracji wnętrz, od podłóg aż po sufity;
 4. Dzielenie się planami i doświadczeniami, dotyczącymi Narzędzia, z pozostałymi Użytkownikami Narzędzia w serwisie www.leroymerlin/planer3d..

Paragraf 6. Korzystanie z planów stworzonych za pomocą Narzędzia

 
 1. Użytkownik ma możliwość zapisania swojego (swoich) planu (planów), stworzonego (stworzonych) online przy pomocy Narzędzia pod warunkiem posiadania Konta Osobistego lub na www.leroymerlin.pl/planer3d, po dopełnieniu procedury rejestracyjnej, opisanej w Paragrafie 6. poniżej.
 2. Po zapisaniu, Użytkownik ma możliwość w dowolnej chwili otwierać projekt, uzupełniać go, zmieniać lub korzystać z wszystkich pozostałych funkcjonalności, dostępnych w ramach Narzędzia, łącząc się z swoim Kontem Osobistym na www.leroymerlin.pl/planer3d
 3. Użytkownik udziela IDILINK bezpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej i ważnej na cały świat licencji na rozpowszechnianie swojego planu, stworzonego z użyciem Narzędzia na www.leroymerlin.pl/planer3d, przy czym zezwolenie to jest ważne od chwili zarejestrowania Użytkownika i stworzenia planu do chwili pełnej likwidacji jego Konta Osobistego.

Paragraf 7. Wymogi techniczne

 
 1. Korzystanie z wszystkich funkcji Narzędzia jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
  2. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.
  3. myszy i klawiatury w celu pełnego wykorzystania funkcji Narzędzia.
 2. Poza wymaganiami określonymi w pkt. 5.1 powyżej, Narzędzie nie wymaga pobierania jakichkolwiek elementów przed rozpoczęciem jego użytkowania.
 3. 5.3 Użytkownik przyjmuje także do wiadomości i zgadza się, że Narzędzie będzie działać jedynie w przypadku, gdy system informatyczny Użytkownika odpowiada następującej konfiguracji

  Procesor: Intel Core i5 (lub lepszy)
  System operacyjny: Microsoft Windows 7 (lub nowszy)
  Pamięć RAM : 2 GB (lub więcej)
  Przestrzeń dyskowa: nie wymagananiewymagana
  Połączenie z Internetem w celu uruchomienia i korzystania z Narzędzia

Paragraf 8. Procedura rejestracji w celu korzystania z Narzędzia

 
 1. Aby uzyskać dostęp do Narzędzia i móc w pełni korzystać z oferowanych przez nie funkcjonalności, Użytkownik powinien zarejestrować się na www.leroymerlin.pl/planer3d.
 2. W celu zalogowania się, Użytkownik powinien uprzednio:
  1. dysponować wcześniej istniejącym Kontem Osobistym zarejestrowanym na www.leroymerlin.pl/planer3d,
  2. bądź utworzyć Konto Osobiste, podając swój adres email, wybierając login i hasło dla tego konta na www.leroymerlin.pl/planer3d.
 3. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
 4. Informuje się Użytkownika, że aby móc zapisywać a następnie pracować z wcześniej utworzonymi planami, musi on posiadać i łączyć się za pośrednictwem swojego Konta Osobistego na www.leroymerlin.pl/kazaplan.

Paragraf 9. Ochrona danych osobowych

 
 1. Dla celów rejestracji w celu korzystania z Narzędzia, konieczne jest podanie przez Uczestnika koniecznych danych rejestracyjnych, w których mowa w pkt. 6.2 OWU. Podając dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora oraz IDLINK, w celach niezbędnych do zarządzania Narzędziem.
 2. Administrator oraz IDILINK dysponuje bezpiecznymi zasobami informatycznymi, pozwalającymi na łatwiejsze zarządzanie procedurami rejestracyjnymi do serwisu, związanego z Narzędziem oraz Kontami Osobistymi, i tworzy w tym celu zinformatyzowane pliki, zawierające dane osobowe i osobiste Użytkowników zarejestrowanych za pośrednictwem Narzędzia.
 3. Dane osobowe Użytkowników są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania procesu rejestracji.

Paragraf 10. Własność intelektualna

 
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Narzędzia posiada firma Idilink.
 2. Użytkownik korzystający z Narzędzia zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich związanych z nim praw własności intelektualnej o dowolnym charakterze.
 3. Wszelkie kopiowanie, powielanie, wprowadzanie zmian lub prezentowanie Narzędzia lub jego elementów, w części lub w całości, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej uprzedniej zgody IDILINK, jest zabronione.
 4. Użytkownik całkowicie zwalnia IDILINK z odpowiedzialności w przypadku roszczeń spółki Wanadev lub osób trzecich, dotyczących przypadków naruszenia ich praw własności intelektualnej w odniesieniu do Narzędzia, spowodowanych przez Użytkownika.

Paragraf 11. Zobowiązania Użytkownika

 
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich osobistych danych identyfikacyjnych, używanych w celu uzyskania dostępu do swojego Konta Osobistego oraz do Narzędzia, jak również za działania i czynności, podejmowane za pośrednictwem swego Konta Osobistego.
 2. W związku z tym, powinien on przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia odpowiedniej ochrony. Zaleca się używanie bezpiecznych (silnych) haseł stanowiących kombinację małych i wielkich liter oraz cyfr i symboli). IDILINK nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, wynikłe z nieprzestrzegania powyższych wymogów.

Paragraf 12. Odpowiedzialność

 
 1. Dostęp i funkcjonowanie Narzędzia
  1. IDILINK zobowiązuje się do wdrożenia wszelkich środków, niezbędnych dla zapewnienia stałego dostępu do Narzędzia na www.leroymerlin.pl/planer3d. Jednakże, z przyczyn technicznych, może dojść do przerw w dostępie do Narzędzia, przez możliwie najkrótszy okres.
  2. IDILINK nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku ewentualnych szkód, jakie mogłyby wyniknąć z braku dostępu do Narzędzia bądź z problemów, związanych z połączeniem z Kontem Osobistym na www.leroymerlin.pl/planer3d
 2. Plany utworzone przy pomocy Narzędzia i zamieszczane treści
  1. IDILINK oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu planów, tworzonych przez Użytkownika przy pomocy Narzędzia. IDILINK oraz Administrator nie ponoszą również odpowiedzialności w związku z roszczeniami, sporami lub żądaniami odszkodowań, formułowanymi przez osoby trzecie lub innego Użytkownika w związku z planami, Kontem Osobistym lub jakimikolwiek innymi elementami, związanymi z Narzędziem.
  2. IDILINK oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane w Partnerskich Witrynach Internetowych, oferujących korzystanie z Narzędzia, za dostęp do tych witryn ani za ich działanie.

Paragraf 13. Postanowienia końcowe

 
 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Narzędzia, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Ogólnych warunków użytkowania. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Administratora lub przesłać swoje oświadczenie na adres Administratora. Administrator z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta końcowego Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 2. Niniejsze warunki ogólne podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2014 (1 lipca 2014) r.