Ulga na termomodernizację — zobacz, kto może z niej skorzystać

Opinii 0

Ulga termomodernizacyjna ma zachęcać Polaków przede wszystkim do wymiany nieekologicznych kotłów na paliwa stałe. Dotyczy jednak także innych prac i usług związanych z ocieplaniem budynków i ogólnie pojętą walką ze smogiem i utratą energii. Sprawdź, co obejmuje ta ulga, ile wynosi i w jaki sposób można ją pozyskać. Jak odpisać od podatku podjętą inwestycję termomodernizacyjną?

Mężczyzna korzystający z laptopa i dokonujący obliczeń na kalkulatorze

Czym jest ulga na termomodernizację?

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w 2019 roku. Obecnie (na rok 2021) wynosi do 53 000 zł, które można odpisać od podatku. By ją uzyskać, należy wypełnić PIT/O, część B i pole „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

 

Kto może skorzystać z ulgi? Wszyscy właściciele i współwłaściciele domu jednorodzinnego, w którym dokonano termomodernizacji, czyli:

 

 • ulepszenia, które zmniejsza zapotrzebowanie na energię (zarówno ogrzewania domu lub podgrzewania wody) albo redukuje straty energii pierwotnej powstałej w lokalnym źródle ciepła np. montaż pompy ciepła, wymiana drzwi i okien, wdrożenie wentylacji, rekuperacja, ocieplenie budynku wraz z dachem, ochrona budynku przed zawilgoceniem, a nawet audyt efektywności energetycznej,

 • przyłączenia do scentralizowanego źródła ciepła np. do sieci gazowej i ciepłowniczej,

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii np. instalacja fotowoltaiki lub kolektora słonecznego z osprzętem.

Zestaw paneli fotowoltaicznych na dachu domu jednorodzinnego
 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy tylko podatników PIT, którzy opłacają:

 

 • podatek według skali podatkowej,

 • podatek według 19% stawki podatku,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dotyczy tylko budowli już wybudowanych), który w roku podatkowym poniósł koszty związane z termomodernizacją tego budynku.

 

Warto jednak wiedzieć, że kwota odpisu dotyczy podatnika, a nie nieruchomości. To oznacza, że jeśli dom ma kilku właścicieli (np. właścicielami jest małżeństwo), każdy z nich otrzyma ulgę do 53 000 zł. Jeżeli właścicieli jest dwoje, łączna kwota wyniesie maksymalnie 106 000 zł, a jeżeli troje maksymalnie 159 000 zł itd. Jednak jeśli jest się właścicielem kilku nieruchomości i w każdej z nich dokona się termomodernizacji, nadal otrzyma się łączną ulgę do 53 000 zł, a nie do 53 000 zł za każdy zmodernizowany budynek.

Czy ulga podlega zwrotowi?

Ważnym warunkiem ulgi termomodernizacyjnej jest tu wymóg ukończenia inwestycji w ciągu kolejnych 3 lat od jej podjęcia. Czas ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszych wydatków.

 

Jeżeli inwestycja nie zostanie zakończona, podatnik jest zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty ulgi. Aby tego dokonać, podczas składania zeznania podatkowego za rok, w którym upłynął trzyletni okres, musi doliczyć do swojego dochodu uprzednio odliczone kwoty.

 

W przypadku, gdy inwestycja zostanie zakończona zgodnie z wyznaczonym czasem, podatnik nie musi zwracać odliczonych kosztów.

Co obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Za pomocą ulgi odliczyć można koszty:

 

 • materiałów budowlanych,

 • urządzeń,

 • usług, które zostały podjęte w celu termomodernizacji budynku.

 • Szczegółowy katalog wydatków podlegających uldze przedstawia rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). Są to, cytując:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),

 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,

 • pompa ciepła wraz z osprzętem,

 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,

 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,

 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,

 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,

 

a także usługi:

 

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

 • wykonanie analizy termograficznej budynku,

 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,

 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,

 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,

 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,

 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,

 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,

 • montaż pompy ciepła,

 • montaż kolektora słonecznego,

 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,

 • montaż instalacji fotowoltaicznej,

 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,

 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,

 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Robotnicy montujący panele fotowoltaiczne

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Odliczenie odbywa się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł koszt uprawniający go do ulgi termomodernizacyjnej np. w roku 2021, odliczyć można wydatki z roku 2020. Do jej otrzymania konieczne jest wypełnienie formularza PIT/O (część B i pole „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”).

 

By skorzystać z ulgi, należy posiadać dokumentację poniesionych kosztów. Ich wysokość ustalana jest na podstawie faktur, przy czym paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto z numerem NIP nabywającego towary lub usługi również stanowi fakturę uproszczoną, która traktowana jest jak „zwykła faktura”.

Banknoty o różnych nominałach rozłożone na fakturze vat

Warto podkreślić, że podatnik może odliczyć jedynie wydatki, które poniósł sam i sfinansował z własnych środków np. jeżeli istnieje rozdzielność majątkowa, żona nie może odliczyć kosztów poniesionych przez męża. Tak samo dzieci będące współwłaścicielami budynku nie mogą odliczyć kosztów poniesionych przez rodziców. Wykorzystane pieniądze nie mogą też pochodzić z dofinansowań (np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Nie mogą też zaliczać się do kosztów uzyskania przychodów (być odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej).

 

Wydatki sfinansowane pożyczką lub kredytem traktowane są jednak jako koszty własne, o ile spłata obciąża danego podatnika.

Limit ulgi na termomodernizację

Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł, jednak jeżeli przewyższa ona dochód podatnika, różnica (pozostała do odliczenia kwota) jest odliczana w kolejnych latach. Nie może to jednak trwać dłużej niż 6 lat (przeliczając od końca roku podatkowego, w którym został dokonany pierwszy wydatek), przy czym za datę rozpoczęcia uznaje się dzień sprzedaży na fakturze VAT dotyczącej pierwszego poniesionego kosztu (lub, gdy takiej informacji nie ma, dzień wystawienia faktury VAT).

Zobacz o co pytają nasi klienci

Jeśli jest się właścicielem kilku budynków, czy można odliczyć koszty termomodernizacji poniesione przy każdym z nich?

Tak. Z tym że łączna kwota ulgi na poniesione we wszystkich inwestycjach wydatki nie przekroczy 53 000 zł. Kwota naliczana jest bowiem od podatnika, a nie ilości budowli, które zmodernizowano.

Czy właściciel mieszkania może skorzystać z ulgi na termomodernizację?

Nie. Uldze termomodernizacyjnej podlegają tylko właściciele domów. W przypadku termomodernizacji skorzystać właściciel mieszkania może skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Czy uldze podlega tylko zakup sprzętu i materiałów, czy również usługi?

Montaż i usługi również można odliczać za pomocą ulgi termomodernizacyjnej. Szczegółowy wykaz prac, materiałów, sprzętów i usług objętych ulgą znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

Czy finansując inwestycję za pomocą kredytu, można korzystać z ulgi?

Tak. Koszty sfinansowane pożyczką lub kredytem są traktowane jak koszty własne podatnika, o ile obciąża go spłata danego zobowiązania. To znaczy, że jeżeli osobiście zaciągnie się kredyt lub pożyczkę, ulga nadal obowiązuje. Jednak jeżeli zobowiązanie weźmie tylko jeden ze współwłaścicieli domu, to wyłącznie on będzie podlegać uldze (nie dotyczy małżonków bez rozdzielności majątkowej).

Dodano: 04-06-2021
Uaktualniono: 05-07-2021