Regulamin

Wyprzedaż ogrodowa

  

§ 1

Postanowienie ogólne

 

1.         Organizatorem akcji wyprzedażowej pod nazwą „Wyprzedaże ogrodowe” (dalej zwaną „Wyprzedażą”.) jest Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

 

2.         Wyprzedaż prowadzona jest we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).

 

3.         Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, Wyprzedaż prowadzona jest od dnia 18.09.2019r. do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do dnia 31.10.2019 r. w godzinach otwarcia każdego Sklepu (dalej „Okres wyprzedaży”).

4.         Uczestnikami Wyprzedaży mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

 

 

§ 2

Zasady Wyprzedaży

 

1.         Przedmiotem Wyprzedaży są wybrane produkty z działu Ogród w Sklepach Organizatora w cenach obniżonych do 60%, które to produkty będą wskazane na terenie danego Sklepu Organizatora poprzez umieszczenie etykiety cenowej z informacją o wyprzedaży na dany produkt.

2.         W sklepie internetowym produkty przeznaczone do wyprzedaży będą znajdowały się pod adresem:  https://www.leroymerlin.pl/mw-wyprzedaze-ogrodowe-2019.html

3.         Etykieta cenowa produktu winna zawierać cenę standardową oraz cenę wyprzedażową.

 

 

§ 3

Reklamacje

 

4.         Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.

5.         Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.       Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na www.leroymerlin.pl.