Sprawdź

REGULAMIN PROMOCJI 

”Wyprzedaż letnia”


§ 1

Postanowienie ogólne

 

1. Organizatorem akcji wyprzedażowej pod nazwą „Wyprzedaż letnia” (dalej zwaną „Wyprzedażą”.) jest Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
 
2. Wyprzedaż prowadzona jest we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).
 
3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, Wyprzedaż prowadzona od dnia 23.07.2021 r. do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do dnia 14.08.2021 r. w godzinach otwarcia każdego Sklepu (dalej „Okres wyprzedaży”). 
 
4. Uczestnikami Wyprzedaży mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

§ 2

Zasady Wyprzedaży

 

1. Przedmiotem Wyprzedaży są wybrane produkty w Sklepach Organizatora w cenach obniżonych do 80%, które to produkty będą wskazane na terenie danego Sklepu Organizatora poprzez umieszczenie etykiety cenowej z informacją o wyprzedaży na dany produkt.
 
2. W sklepie internetowym produkty przeznaczone do wyprzedaży będą znajdowały się pod adresem:  https://www.leroymerlin.pl/wyprzedaz-letnia.html
 
3. Etykieta cenowa produktu winna zawierać cenę standardową, cenę wyprzedażową, okres obowiązywania ceny wyprzedażowej.
 
4. Rabat uzyskany na podstawie Wyprzedaży nie łączy się z innymi rabatami, w szczególności uzyskiwanymi w ramach programu lojalnościowego DOM i PRO.
 
5. Towary objęte Wyprzedażą muszą być odebrane przez Uczestnika w dniu ich zakupu. Nie ma możliwości ich zamówienia i odebrania w terminie późniejszym, chyba że towar objęty Wyprzedażą wymaga transportu, a usługa transportu jest zamówiona łącznie z zamówieniem towaru.

§ 3

Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny. 
 
2. Niniejszy regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.