Sprawdź

 Regulamin promocji

„-10% na rolety Velux”


§ 1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „-10% na rolety Velux” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora (dalej „Sklep”) oraz w sklepie internetowym www.leroymerlin.pl 
3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia  25.06.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”). 
4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
5. W ramach niniejszej Promocji Klienci otrzymają rabat na rolety marki Velux zawarte w załączniku nr 1 w wysokości 10%. Wykaz produktów biorących udział w promocji: 
6. Zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w sklepie internetowym rolety marki Velux w okresie promocji są przecenione o 10%, od ceny standardowej. Etykieta cenowa produktu winna zawierać cenę standardową, cenę przecenioną, okres obowiązywania ceny przecenionej. 
 

§ 2

Zasady promocji


1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, może skorzystać z promocji na rolety marki Velux. 
2. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych towarów będących przedmiotem Promocji.
3. Rabat na podstawie Promocji nie łączy się z innymi rabatami, w szczególności uzyskiwanymi w ramach programu lojalnościowego DOM lub PRO oraz z rabatem pracowniczym.
4. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. 

§ 3

Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 4

Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny. 
2. Niniejszy regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.