Sprawdź

 Regulamin promocji

„-26% na bazy Tikkurila Optiva i Finngard”


§ 1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „-26% na bazy Tikkurila Optiva i Finngard” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
 
2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora. Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).
 
3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 27.08.2020 r. do dnia 15.09.2020 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”). 
 
4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 
5. Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto wszystkich towarów uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”).

 

§ 2

Zasady promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, w Okresie promocji w sklepach stacjonarnych otrzyma rabat 26% na wszystkie bazy farb ściennych serii Tikkurila Optiva oraz na wszystkie bazy farb fasadowych serii Tikkurila Finngard zgodnie z Załącznikiem na końcu niniejszego regulaminu.
 
2. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych towarów będących przedmiotem Promocji.
 
3. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. 

 

§ 3

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


§ 4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 
2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.

Załącznik