Sprawdź

Regulamin promocji

„ Dulux wszystkie emulsje kolorowe: ściana + sufit za 1 zł”

§ 1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Dulux wszystkie emulsje kolorowe: ściana + sufit za 1 zł” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora (dalej „Sklep”). Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym.
3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 2.06.2020 r. do dnia 24.06.2020 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).  
4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 
5. Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto wszystkich towarów uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”).      

§ 2

Zasady promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który dokona w Sklepie zakupu 5L dowolnej emulsji 1  do wnętrz w kolorach gotowych marki Dulux dostępnej do sprzedaży w tym Sklepie, niezależnie od jednostkowej pojemności lub koloru oferowanego przez Organizatora:  
- jest uprawniony do zakupu w czasie trwania Promocji: farby Dulux Crystal White o pojemności 3 l o wartości 40,90 zł za 1 złotych (dalej: „Produkt Promocyjny”). 
2. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Produktu Promocyjnego lub do końca Okresu promocji.
3. Uczestnik, który chce skorzystać z zakupu Produktu Promocyjnego, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w trakcie transakcji opisanej w § 2 ust. 1. W przypadku zamówienia na telefon złożonego w Okresie promocji Produkt Promocyjny zostanie przesłany wraz z towarem.
4. Produkt Promocyjny będzie wydawany tylko w godzinach otwarcia Sklepu w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1. Uczestnik nie spełni warunków promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Produktu Promocyjnego w innym terminie. Zamówienia złożone przed Okresem promocji nie są objęte Promocją. Zamówienia złożone w Okresie promocji, odebrane po jej zakończeniu są objęte Promocją.
5. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych produktów objętych Promocją.
6. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do zakupu Produktu Promocyjnego jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem Produktu Promocyjnego. Postanowienie to dotyczy również zwrotu towaru po Okresie promocji.
7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. 

§ 3

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora. 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu. 
 

 

1] Przez dowolną emulsję kolorową do wnętrz w kolorach gotowych marki Dulux dostępną do sprzedaży w danym Sklepie rozumie się następujące serie farb do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń marki Dulux dostępne w sklepach Leroy Merlin: Dulux Kolory Świata (opak. 2,5L i 5L), Dulux Easycare (opak. 2,5L i 5L) oraz Dulux Easycare Kuchnia i Łazienka (opak. 2,5L i 5L), pod warunkiem że dana seria farb w danej wielkości opakowania jest dostępna do sprzedaży w danym Sklepie. Promocja nie obejmuje żadnych innych wielkości opakowań powyższych serii farb, ani żadnych innych produktów marki Dulux.
Regulamin promocji

„Jeger Beton: 14kg + 7kg za 1 zł”

§ 1

Postanowienie ogólne 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Jeger Beton: 14kg + 7kg za 1 zł” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora (dalej „Sklep”). Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym.
3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 2.06.2020 r. do dnia 24.06.2020 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”). 
4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
5. Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto wszystkich towarów uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”).      

§ 2

Zasady promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który dokona w Sklepie zakupu 14 kg masy dekoracyjnej Jeger Beton, niezależnie od jednostkowej pojemności lub koloru oferowanego przez Organizatora: 
- jest uprawniony do zakupu w czasie trwania Promocji: masy dekoracyjnej Jeger Beton w opakowaniu 7 kg o wartości 173,00 zł za 1 złotych (dalej: „Produkt Promocyjny”).
2. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Produktu Promocyjnego lub do końca Okresu promocji.
3. Uczestnik, który chce skorzystać z zakupu Produktu Promocyjnego, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w trakcie transakcji opisanej w § 2 ust. 1. W przypadku zamówienia na telefon złożonego w Okresie promocji Produkt Promocyjny zostanie przesłany wraz z towarem.
4. Produkt Promocyjny będzie wydawany tylko w godzinach otwarcia Sklepu w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1. Uczestnik nie spełni warunków promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Produktu Promocyjnego w innym terminie. Zamówienia złożone przed Okresem promocji nie są objęte Promocją. Zamówienia złożone w Okresie promocji, odebrane po jej zakończeniu są objęte Promocją.
5. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych produktów objętych Promocją. 
6. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do zakupu Produktu Promocyjnego jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem Produktu Promocyjnego. Postanowienie to dotyczy również zwrotu towaru po Okresie promocji.
7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. 

§ 3

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny. 
2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.