Sprawdź

Regulamin promocji

 

„Beckers wszystkie emulsje kolorowe: 5L + Karta Podarunkowa za 20 zł”


§ 1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Beckers wszystkie emulsje kolorowe: 5L + Karta Podarunkowa za 20 zł” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
 
2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora (dalej „Sklep”). Promocja nie obowiązuje w  sklepie internetowym.
 
3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 16.09.2020 r. do dnia 6.10.2020 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).
 
4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 
5. Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto wszystkich towarów uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”).      

§ 2

Zasady promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który dokona w Sklepie zakupu 5L  dowolnej emulsji do wnętrz w kolorach gotowych marki Beckers  dostępnej do sprzedaży w tym Sklepie, niezależnie od jednostkowej pojemności lub koloru oferowanego przez Organizatora: 
- będzie uprawniony do otrzymania Karty Podarunkowej o wartości 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia).
 
2. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Kart Podarunkowych lub do końca Okresu promocji.
 
3. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz okazania paragonu potwierdzającego prawo do otrzymania Karty Podarunkowej o której mowa w § 2 ust. 1. W przypadku zamówienia na telefon złożonego w Okresie promocji Karta Podarunkowa zostanie przesłana wraz z towarem.
 
4. Karta Podarunkowa będzie wydawana tylko w godzinach otwarcia Sklepu w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1. Uczestnik nie spełni warunków promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Karty Podarunkowej w innym terminie. Zamówienia złożone przed Okresem promocji nie są objęte Promocją. Zamówienia złożone w Okresie promocji, odebrane po jej zakończeniu są objęte Promocją.
 
5. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych produktów objętych Promocją.
 
6. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do otrzymania Karty Podarunkowej jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem niewykorzystanej Karty Podarunkowej. Postanowienie to dotyczy również zwrotu towaru po Okresie promocji.
 
7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. 

§ 3

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny. 
 
2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu. 
 
 
 
[1] Przy zakupie każdych 5 litrów (jednego opakowania 5L lub dwóch opakowań 2,5L) emulsji kolorowej marki Beckers Uczestnik jest uprawniony do otrzymania Karty Podarunkowej.
 
[2] Promocja obejmuje następujące emulsje do wnętrz w kolorach gotowych marki Beckers i wielkości opakowań: 1) Beckers Designer Colour w opakowaniach 2,5L i 5L, 2) Beckers Designer Collection w opakowaniach 2,5L oraz 3) Beckers Designer Kitchen & Bathroom w opakowaniach 2,5L - we wszystkich dostępnych w danym sklepie do sprzedaży kolorach (także w kolorze białym: WHITE), pod warunkiem że dana seria farb w danej wielkości opakowania i kolorze jest dostępna do sprzedaży w danym Sklepie. Promocja nie obejmuje żadnych innych wielkości opakowań powyższych serii (w szczególności Promocja nie obejmuje serii Beckers Designer Collection w pojemności 10L). Promocja nie obejmuje żadnych innych serii farb marki Beckers (w szczególności Promocja nie obejmuje żadnego opakowania serii Beckers Designer White).