REGULAMIN PROMOCJI
„Dostawa za 1 zł dla zamówień od 1000 zł”
 
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
1.     Promocja „Dostawa za 1 zł dla zamówień od 1000 zł”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Leroy Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.
 
2.     Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem www.leroymerlin.pl (dalej: Sklep internetowy).
 
3.     Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie internetowej: www.leroymerlin.pl.
 
 
§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI
 
 
1.     Promocja trwa od godz. 00:00  12 Czerwca do godz. 23:59  18 Czerwca 2019 roku (dalej Okres Promocji).
 
2.     Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4  poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.
 
 
§3 WARUNKI PROMOCJI
 
 
1.     Promocja obejmuje wszystkie produkty, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie internetowym niezależnie od ich ceny jednostkowej, z aktywą opcją dodania do koszyka.
 
2.     W przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem”, Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 10 zł.
 
3.     Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.
 
4.     Promocją objęte są zamówienia złożone w Sklepie internetowym spełniające poniższe kryteria:
a)     DHL – wszystkie zamówienia o wartości równej lub wyższej 1000 zł brutto obejmujące produkty z aktywną opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
b)     Raben - wszystkie zamówienia o wartości równej lub wyższej 1000 zł brutto obejmujące produkty z aktywą opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Raben.
c)     Dostawy całosamochodowe - wszystkie zamówienia o wartości równej lub wyższej 1000 zł brutto obejmujące produkty z aktywną opcją dostawy tzw. bezpośrednią od dostawcy/producenta. 
 
5.     W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie w Okresie Promocji Klient Sklepu internetowego złoży zamówienie spełniające poniższe kryteria otrzyma dostawę za 1 złoty.
a)     DHL – wszystkie zamówienia o wartości równej lub wyższej 1000 zł brutto obejmujące produkty z aktywnym opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
b)     Raben - wszystkie zamówienia o wartości równej lub wyższej 1000 zł brutto obejmujące produkty z aktywnym opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Raben.
c)     Dostawy całosamochodowe - wszystkie zamówienia o wartości równej lub wyższej 1000 zł brutto obejmujące produkty z aktywnym opcją dostawy tzw. bezpośrednią od dostawcy/producenta. 
 
6.     Promocja na dostawę za 1 złoty nie obejmuje usługi wniesienia.
 
 
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
1.     Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Uczestnik może kierować do Działu Obsługi Sklepu internetowego na adres e-sklep@leroy-merlin.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 
2.     Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.leroymerlin.pl w Okresie promocji.