Sprawdź
Regulamin usług montażowych
I. Postanowienie ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi montażu przez Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwaną dalej „Leroy Merlin”.
 2. Każdy Klient może zapoznać się niniejszym regulaminem w sklepie Leroy.
 3. Leroy Merlin świadczy usługę montażu towarów zakupionych w sklepie Leroy Merlin (dalej „Usługa”), za pośrednictwem wykonawcy (dalej „Wykonawca”). Towary, które mogą być przedmiotem Usługi są każdorazowo określane przez Leroy Merlin.
 4. Podstawą wykonania Usługi jest umowa na wykonanie usług montażowych zawarta między Klientem a Leroy Merlin oraz dostarczenie opisu pomieszczenia wykonanego i podpisanego przez Klienta na formularzu wg. wzoru Leroy Merlin, o ile Klient nie zlecił Wykonawcy wykonania pomiaru pomieszczenia, w którym będzie wykonana Usługa (pkt. I ust. 5 poniżej).
 5. Opis pomieszczenia jest wykonywany na odrębne zamówienie Klienta przed zamówieniem Usługi, w terminie i za cenę uzgodnioną z Klientem. Jest to odrębna usługa, z której wykonania Klient rozlicza się bezpośrednio z podmiotem, który ją wykonuje. Potwierdzeniem wykonania opisu pomieszczenia jest protokół podpisany przez Klienta.
 6. Minimalna cena Usług wynosi brutto 299,00 zł.
II. Montaż
 
 1. Usługa jest wykonywana w terminie uzgodnionym z Klientem, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od dostawy towarów do miejsca wykonania Usługi. Zmiana terminu wykonania usługi jest możliwa nie później niż na 48 godzin przed terminem uzgodnionym z Wykonawcą.
 2. Podstawą przystąpienia Wykonawcy do wykonania Usługi jest jej opłacenie w Leroy Merlin oraz:
 • obecność Klienta w miejscu montażu lub osoby przez niego upoważnionej,
 • posiadanie potwierdzenia opłacenia Usługi (paragon lub faktura),
 • udostępnienie miejsca montażu zgodnie z opisem pomieszczenia (pkt. I ust. 4 lit. c), dodatkowo miejsce montażu musi spełniać warunki umożliwiające bezpieczne wykonanie Usługi opisane w pkt. II.3.
 • zapewnienie niezbędnych towarów do wykonania Usługi, w tym ich składowania w sposób zgodny z warunkami przewidzianymi przez producenta m.in. odpowiednia wilgotność pomieszczenia,
 • plan rozmieszczenia towarów (np. mebli i AGD) w pomieszczeniu lub ich wizualizacja o ile była wykonywana.
 1. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby:
 • w miejscu wykonania Usługi panowała temperatura pokojowa
 • wymiary pomieszczenia oraz rozmieszczenie instalacji odpowiadały opisowi pomieszczenia oraz umożliwiały wykonanie Usługi,
 • konstrukcja ścian powinna pozwalać na bezpieczne przymocowanie mebli (zgodnym z warunkami producenta),
 • była zapewniona wolna przestrzeń niezbędna do wykonania Usługi oraz wolny dostęp do instalacji,
 • przyłącza instalacyjne nie znajdowały się bezpośrednio za urządzeniami AGD,
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, wentylacyjne znajdowały się w miejscach umożliwiających podłączenie towarów,
 • instalacje były odpowiednio przygotowane np. zakończone zaworkami hydraulicznymi i wylotem rury kanalizacyjnej, zaworem gazowym, gniazdkami elektrycznymi, kształtką o odpowiedniej średnicy do otworu wentylacyjnego oraz sprawne, w celu przeprowadzenia testu prawidłowości wykonanego podłączenia,
 • był dostęp do sprawnej toalety i umywalki,
 • posiadać odpowiednie formalne zgody do wykonania Usługi (np. przewidziane przepisami prawa lub inne przewidziane odpowiednimi regulacjami np. wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni).
 1. Podczas wykonania Usługi będzie sporządzana dokumentacja zdjęciowa pomieszczenia, w którym Usługa jest wykonywana.
 2. Po wykonaniu Usługi na sporządzany jest protokół, w którym Klient potwierdza prawidłowe wykonanie Usługi lub zgłasza zastrzeżenia.
 3. Klient może upoważnić inną osobę na piśmie do odbioru wykonanej Usługi. Osoba upoważniona jest zobowiązana posiadać oryginał dokumentów będących podstawą wykonania Usługi, w szczególności potwierdzenie jej opłacenia.
III. Rezygnacja z Usługi
 
 1. Klient może zrezygnować z zamówionej Usługi.
 2. O rezygnacji z całości Usługi należy poinformować Leroy Merlin nie później niż na 48 godzin przed terminem jej wykonania. Jeżeli Klient zrezygnuje z części Usługi po rozpoczęciu jej realizacji, zobowiązany jest do zapłaty za tą cześć Usługi, która była wykonana do czasu rezygnacji.
 3. O rezygnacji z Usługi Klient powinien powiadomić Leroy Merlin przy jednoczesnym okazaniu dowodu zakupu Usługi, w takim przypadku Leroy Merlin niezwłocznie zwróci Klientowi zapłatę za niewykonaną Usługę.
IV. Reklamacje
 
Wszelkie ewentualne reklamacje związane z realizacją postanowień niniejszego regulaminu, w tym wykonania Usługi Klient może składać na zasadach określonych w przepisach prawa. Rozpatrzenie reklamacji ułatwi złożenie jej w sklepie Leroy Merlin, w którym złożono zamówienie oraz zamieszczenie w niej następujących informacji: imię, nazwisko, dane kontaktowe Klienta, nr zamówienia, rodzaj usługi i miejsce jej wykonania. Leroy Merlin zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach prawa, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw konsumenta z tytułu wad towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
V. Postanowienia końcowe
 
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 2 grudnia 2019 r.
 2. Dane osobowe klienta przetwarzane będą w celu świadczenia Usługi, przez okres jej realizacji, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośrednio jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, kontakt ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się na stronie www.leroymerlin.pl w polityce prywatności oraz w punkcie informacyjnym sklepu.
 3. Leroy Merlin może zmienić niniejszy regulamin i wprowadzić jego nową wersję, zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Leroy Merlin, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu. Zmiany nie mogą dotyczyć usług dotychczas zamówionych przez Klienta, które są świadczone na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.