Regulamin promocji

„Wybrane lampy w cenach do - 40%”

§ 1
Postanowienie ogólne
 
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Wybrane lampy w cenach do -40%” (dalej zwaną „Promocją”) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
 
2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz dla klientów sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).
 
3. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 22.09.2021 r. do dnia 28.09.2021 r. w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego oraz w sklepie internetowym www.leroymerlin.pl (dalej „Okres promocji”).
 
4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 
§ 2
Zasady promocji
 
1. Promocją objęte są wybrane produkty z kategorii oświetlenie, które wyszczególnione są w Załączniku nr.1Cena uwzględniająca rabat widoczna jest na etykiecie cenowej przy wybranych produktach.
 
2. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasu towarów objętych Promocją lub do końca Okresu promocji.
 
3. Klient, którego zamówienie zostanie złożone przed Okresem promocji a odbiór nastąpi w trakcie Okresu promocji nie jest objęty Promocją.
 
4. Klienci, którzy złożą zamówienie w Okresie promocji a odbiór jest po zakończeniu Okresu Promocji są objęci Promocją.
 
5. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.
 
§ 3
Reklamacje
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
§ 4
Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl.