Znajdź sklep w Twojej okolicy
  Ustal moją lokalizację
  LUB
  Wybierz
 • Twoje konto
 • Zarejestruj się
 • Zaloguj się

Karta Visa Leroy Merlin

Karta VISA Leroy Merlin to nowoczesny
i bezpieczny produkt finansowy, który zapewni Ci dodatkowe środki pieniężne w dowolnym momencie. Nawet na nieplanowe wydatki!
 

ZALETY NASZEJ OFERTY

Z Kartą VISA Leroy Merlin:
 • kupujesz na całym świecie - karta jest akceptowana w 24 mln punktów na całym świecie
 • oszczędzasz korzystając z kredytu 0% do 54 dni - możesz spłacać całość zadłużenia bez żadnych kosztów
 • wypłacasz gotówkę z bankomatów - możesz wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów oznaczonych logo VISA
 • kupujesz bezpiecznie - transakcje akceptujesz znanym tylko Tobie czterocyfrowym kodem PIN
 • otrzymujesz bezpłatne zestawienie operacji - a wraz z nim informacje o aktualnych promocjach w Leroy Merlin
 • spłacasz bezpiecznie - prócz elastycznego sposobu spłat, możesz też ubezpieczyć zadłużenie od utraty pracy, zdrowia i życia
 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zapraszamy do Punktu Kredytowego z:
 • dowodem osobistym;
 • dokumentami poświadczającymi stałe dochody:

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
 • wystawione przez zakład pracy aktualne Zaświadczenie o zarobkach (zawierające okres zatrudnienia i kwotę wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące) lub RMUA (1 dokument z okresu 3 ostatnich miesięcy) lub wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ wynagrodzenia za ostatni miesiąc,

Emeryci/renciści:
 • kopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty lub kopia ostatniej waloryzacji świadczenia i dowód wypłaty świadczenia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (kopia), lub inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesja)

 • Oraz do wyboru:
 • zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy (w oryginale)
 • poświadczone przez US zeznanie podatkowe za okres ostatnich co najmniej 3 miesięcy (kopia):
  • PIT-36 / PIT 36L - przy pełnej księgowości i podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • PIT-28 - przy zryczałtowanym podatku dochodowym
  • Decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej na dany rok - przy karcie podatkowej
 • zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie, podpisane przez kredytobiorcę i biuro rachunkowe lub księgowego (jeżeli księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe),
 • statystyczne sprawozdanie F01 podpisane przez księgowego i kredytobiorcę,
 • statystyczne sprawozdanie finansowe F02 za ostatni zamknięty rok podpisane przez księgowego i kredytobiorcę,
 • zysków i strat narastająco za rok bieżący podpisany przez księgowego i kredytobiorcę

 • Oraz do wyboru:
 • dowody wpłat do ZUS lub KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu ze składkami (w oryginale)
 • dowody opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3 miesięcy (zachowana terminowość wpłat)
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (w oryginale)

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa oraz ostatni odcinek wpłaty składki KRUS lub ostatni odcinek wpłaty podatku rolnego

Osoby uzyskujące dochód z innych źródeł:
 • informacje o potrzebnych dokumentach można uzyskać pod numerem Biura Obsługi Klienta 801 700 207 , 71 79 97 007 lub w Punkcie Kredytowym Leroy Merlin.