Sprawdź

Karta podarunkowa

O karcie

Kup kartę w kasie, aktywuj na kwotę od 20 do 9 999,99zł

Złóź kartonik, w którym jest karta w kształt domku.

Zobacz regulamin

  

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki aktywacji i użytkowania karty podarunkowej Leroy Merlin. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Wydawca: Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734), przy ul. Targowej 72, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053665, NIP 113-00-89-950, Regon 010692148.
Sklep: położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sklep prowadzony przez Wydawcę. 
Karta: plastikowa karta podarunkowa Leroy Merlin uprawniająca Użytkownika do zakupów w Sklepie do wysokości kwoty określonej na Karcie (limitu kwotowego).
Nabywca: osoba, która nabyła od Wydawcy Kartę. 
Użytkownik: każdorazowy posiadacz Karty.

 


§ 1
Zakup Karty 
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania i realizacji Karty w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wydawca zobowiązuje się wydać Nabywcy Kartę, po zapłacie zadeklarowanej przez Nabywcę kwoty odpowiadającej wartości limitu kwotowego Karty. Minimalna wartość limitu kwotowego to 20 zł, a maksymalna to 9 999,99 zł. Kwota przekazanych środków pieniężnych w ramach limitu kwotowego stanowi początkową wartość salda Karty. Po przekazaniu środków pieniężnych w Sklepie, Wydawca dokona aktywacji karty. Karta może być opłacona gotówką lub kartą płatniczą. Karty nie można nabyć przy użyciu innej Karty. 
3. Karty są kartami nieimiennymi, tylko i wyłącznie na okaziciela, Wydawca zobowiązuje się zrealizować Kartę każdoczesnemu jej Użytkownikowi.
4. Karta nie podlega wymianie na gotówkę lub inne środki pieniężne w całości lub w części. Środki pieniężne odpowiadające stanowi salda Karty nie podlegają oprocentowaniu. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.
5. Karta jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji w Sklepie, po upływie tego terminu karta jest nieważna, a niewykorzystana kwota (saldo Karty) przepada i nie podlega zwrotowi. 
6. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Karty jest paragon niefiskalny lub nota księgowa.
7. Nabywca wraz z wydaniem Karty otrzymuje informację o wartości jej limitu kwotowego (salda), taka informacja jest również przekazywana Użytkownikowi po każdorazowym użyciu Karty. 
8. Użytkownik może sprawdzić aktualne saldo Karty w Sklepie lub na stronie internetowej www.leroymerlin.pl po podaniu numeru seryjnego Karty i ekodu ukrytego pod zdrapką na rewersie Karty.


§ 2
Użytkowanie Karty
1. Kartą można posługiwać się w celu zapłaty za towary Sklepie. 
2. Użytkownik może dokonywać zakupów Kartą do wysokości wartości aktualnego salda środków dostępnych na Karcie. W przypadku, gdy wartość zakupów przekracza wysokość środków dostępnych na Karcie Użytkownik może dopłacić różnicę ceny innym środkiem płatniczym. 
3. W przypadku, gdy wartość zakupów jest niższa od wartości aktualnego salda Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Pozostała część środków na Karcie pozostaje do wykorzystania w okresie jej ważności. 
4. Użytkownik może posługiwać się Kartą wielokrotnie do wyczerpania salda Karty, bez możliwości zwiększania jej salda poprzez ponowne zasilenie.
5. Minimalne wymagane saldo na karcie podarunkowej pozwalające na jej realizację to 0,10 zł
6. Wartość zakupów przy użyciu Karty pomniejsza wartość środków na Karcie, aż do wykorzystania jej limitu kwotowego. 
7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę, która została utracona lub uszkodzona, po jej wydaniu Użytkownikowi, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiło z winy Wydawcy. 
8. W przypadku zwrotu towarów na warunkach określonych regulaminem określającym z zasady zwrotów produktów kupionych w sklepach Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. zakupionych przy użyciu Karty, rozliczenie z Użytkownikiem nastąpi poprzez wydanie nowej karty podarunkowej zasilanej wartością zwracanego towaru. Nowa Karta będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania. W przypadku, gdy wartość zwrotu nie przekracza kwoty 19 zł nie jest wydawana nowa karta podarunkowa, a zwrot jest wypłacany w gotówce. 
9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach:

  • upływu terminu ważności Karty lub uszkodzenia Karty,
  • braku technicznej możliwości realizacji Karty (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, brak możliwości odczytania danych zapisanych na Karcie lub w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę),
  • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Użytkownik posługuje się nośnikiem, który nie jest oryginalną Kartą np. jest podrobioną lub przerobioną wersją Karty.


§ 3
Reklamacje
1. Wszelkie ewentualne reklamacje związane z użyciem Kart można składać na zasadach określonych w przepisach prawa. Rozpatrzenie reklamacji ułatwi pisemne jej złożenie w Sklepie, w godzinach otwarcia lub listownie na adres Wydawcy: Leroy - Merlin Polska Sp.z.o.o. ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w odniesieniu do konsumentów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.). Postanowienia regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw konsumenta z tytułu wad towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§ 4
Postanowienia końcowe
1. Nabywca wraz z otrzymaniem Karty potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia, Użytkownik poprzez skorzystanie z Karty potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 
2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa Leroy Merlin jest elektroniczną formą bonu towarowego.
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy.
5. Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.leroymerlin.pl oraz punktach informacyjnych Sklepu. Wydawca ma obowiązek przekazania regulaminu w formie pisemnej na każde żądanie Nabywcy lub Użytkownika.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego regulaminu do wglądu w punkcie informacyjnym Sklepu oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl. Zmiana regulaminu nie dotyczy Kart, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.