Sprawdź
Strona główna Leroy Merlin

Karta podarunkowa

O karcie

Kup kartę w kasie, aktywuj na kwotę od 20 do 1000zł

Złóź kartonik, w którym jest karta w kształt domku.

Zobacz regulamin

 

Użyte w Regulaminie pojęcia pisane z dużej litery, mają znaczenie jak poniżej:
Wydawca – Leroy Merlin Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72
Punkt Sprzedaży – tradycyjny sklep, w którym można dokonać zakupów położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Karta Podarunkowa Leroy Merlin - nośnik umożliwiający Użytkownikowi wykorzystanie środków dostępnych na koncie na dokonanie zakupów w Punkcie Sprzedaży.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w Punkcie Sprzedaży otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Leroy Merlin w zamian za przekazanie środków pieniężnych lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej Leroy Merlin.
Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Punktach Sprzedaży Wydawcy.
Usługi – usługi oferowane w Punktach Sprzedaży.
eKod – kod autoryzacyjny ukryty pod zdrapką.

§ 1
Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi Karty Podarunkowej Leroy Merlin i do przyjmowania jej do realizacji w Punktach Sprzedaży. Przekazanie Użytkownikowi Karty Podarunkowej Leroy Merlin może być dokonane tylko w Punktach Sprzedaży Wydawcy.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania Wydawcy zadeklarowanych środków pieniężnych w kwocie zwierającej się między 20zł a 1000zł. Środki te przechodzą w całości na własność Wydawcy, w momencie wydania Karty Podarunkowej Leroy Merlin.
 3. Karta Podarunkowa Leroy Merlin może być użyta wyłącznie w Punktach Sprzedaży Wydawcy.
 4. Karta Podarunkowa Leroy Merlin nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Leroy Merlin, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Użytkownikowi.
 6. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej Leroy Merlin
 7. Karta Podarunkowa Leroy Merlin jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty aktywacji w Punkcie Sprzedaży Wydawcy, o czym Nabywca zostanie poinformowany w momencie jej nabycia.

§ 2
Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Leroy Merlin

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Punktach Sprzedaży wyłącznie Karty Podarunkowej Leroy Merlin nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 2. Karta Podarunkowa Leroy Merlin może być realizowana w Punktach Sprzedaży wyłącznie po jej aktywacji w kasie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Leroy Merlin.
 4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową Leroy Merlin wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Podarunkowej Leroy Merlin, bez możliwości jej doładowania.
 5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Leroy Merlin w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Leroy Merlin,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Leroy Merlin (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Podarunkowej Leroy Merlin w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Leroy Merlin, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).
  3. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Użytkownik posługuje się nośnikiem, który jest podrobioną lub przerobioną wersją Karty Podarunkowej Leroy Merlin.

§ 3
Aktywacja i sprawdzenie salda Kart Podarunkowych Leroy Merlin

 1. Karty Podarunkowe Leroy Merlin są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Minimalna kwota aktywacji Karty Podarunkowej to 20 zł.
 1. Maksymalna kwota aktywacji Karty Podarunkowej to 1000 zł.
 2. Aktywacja Karty Podarunkowej Leroy Merlin następuje tylko i wyłącznie w Punkcie Sprzedaży, bezpośrednio po wydaniu Użytkownikowi Karty Podarunkowej Leroy Merlin.
 3. Karta Podarunkowa Leroy Merlin nie aktywowana lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważna.
 4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Karty Podarunkowej Leroy Merlin w Punkcie Sprzedaży jest paragon niefiskalny.

§ 4
Rozliczenia i reklamacje Kart Upominkowych Leroy Merlin

 1. Użytkownik w chwili wydania Karty Podarunkowej Leroy Merlin otrzymuje od Wydawcy paragon niefiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Podarunkowej Leroy Merlin.
 2. Po realizacji Karty Podarunkowej Leroy Merlin, Użytkownik otrzymuje paragon niefiskalny, potwierdzający aktualną wartość Karty Podarunkowej Leroy Merlin.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Podarunkowej Leroy Merlin.
 4. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży Wydawcy lub na stronie internetowej Wydawcy, gdzie Użytkownik będzie zobligowany do podania numeru seryjnego Karty Podarunkowej i eKodu ukrytego pod zdrapką.
 5. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty Podarunkowej Leroy Merlin będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 6. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Punktach Sprzedaży Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: Leroy Merlin Polska Sp.z.o.o. , ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa.

§ 5
Zwrot Towarów

 1. 1. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w Punktach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Leroy Merlin, rozliczenie z Użytkownikiem nastąpi w następujący sposób:
  a) doładowanie Karty Podarunkowej Leroy Merlin równowartością ceny zwracanego Towaru
  b) wydanie nowej karty aktywowanej wartością zwrotu
 2. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika paragonu fiskalnego, potwierdzającego otrzymanie Towaru przy użyciu Karty Podarunkowej Leroy Merlin.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej Leroy Merlin oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Karty Podarunkowej Leroy Merlin potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Leroy Merlin w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej Leroy Merlin będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej Leroy Merlin nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 4. Karta Podarunkowa Leroy Merlin w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa Leroy Merlin jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące bonów towarowych.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.leroymerlin.pl oraz w Punktach Sprzedaży Wydawcy. Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Punktach Sprzedaży Wydawcy oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl