Sprawdź
 
 
 
 
Regulamin promocji

„Zyskaj kartę podarunkową za zakupy Kuchni Delinia”

§ 1
Postanowienie ogólne
 
 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Zyskaj kartę podarunkową za zakupy Kuchni Delinia” (dalej zwaną „Promocją”) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz dla klientów sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).
 3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 21/06/2021 r. do dnia 13/07/2021 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).
 4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu Produktu promocyjnego w ilościach detalicznych na potrzeby gospodarstwa domowego oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 5. Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto mebli Kuchennych Delinia, uchwytów Delinia, koszy cargo zgodnie z zestawieniem w załaczniku do niniejszego regulaminu, uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”).
§ 2
Zasady promocji
 
 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w Okresie promocji dokona w Sklepie jednorazowego zamówienia towarów określonych w § 1 ust. 5 o Wartości co najmniej 1.000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto), otrzyma rabat na kolejne zakupy w formie Karty Podarunkowej o wartości 100 zł za każde pełne 1000 zł Wartości zamówienia (np. zamówienie 2000 zł = 200 zł, 2500 zł = 200 zł, 3000 = 300 zł itd.). W celu uniknięcia wątpliwości Promocja nie dotyczy: blatów, akcesoriów kuchennych, zlewów, armatury i sprzętu AGD.
 2. Maksymalna wartość rabatu na Kartach Podarunkowych nie może przekraczać 2 000 zł.
 3. W dniu rozpoczęcia Promocji Organizator będzie posiadał 5 000 sztuk Kart Podarunkowych. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Kart Podarunkowych.
 4. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji zobowiązany jest do poinformowania o tym kasjera w Punkcie Informacyjnym Sklepu i przedłożenia paragonu lub faktury, o którym mowa w § 1 ust. 5. Dla towarów zamówionych przez stronę www.leroymerlin.pl Karta Podarunkowa zostanie dostarczona przez kuriera na adres dostawy osobnym listem.
 5. Rabat na podstawie promocji nie łączy się z innymi rabatami, w szczególności uzyskiwanymi w ramach programu lojalnościowego DOM lub PRO.
 6. Karta Podarunkowa będzie wydawana przez kasjera Sklepu tylko w godzinach otwarcia Sklepu w terminie do 14 dni po odbiorze towaru będącego przedmiotem Promocji. Uczestnik nie spełni warunków promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Karty Podarunkowej w innym terminie.
 7. W przypadku wydania Karty Podarunkowej dokument zakupu będzie opatrywany przez Organizatora pieczątką „Sprzedaż Promocyjna”, ponadto Klient dokumentuje na formularzu odbiór Karty Podarunkowej własnoręcznym czytelnym podpisem z informacją „Kartę Podarunkową otrzymałem”.
 8. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do otrzymania Karty Podarunkowej jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem niewykorzystanej Karty Podarunkowej (bez względu na wartość zwracanego towaru). W takim przypadku Uczestnik otrzyma nową Kartę Podarunkową, o ile po zwrocie towarów nadal będzie spełniał warunki Promocji.
 9. Klient, którego zamówienie zostanie złożone przed Okresem promocji a odbiór nastąpi w trakcie Okresu promocji nie jest objęty Promocją.
 10. Klienci, którzy złożą zamówienie w Okresie promocji a odbiór jest po zakończeniu Okresu Promocji są objęci Promocją.
 11. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.
§ 3
Reklamacje
 
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 4
Postanowienia końcowe
 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl.