Regulamin promocji „-20 % na usługę szycia” 

 
§ 1 Postanowienie ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „-20% na usługę szycia” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”. 
2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora (dalej „Sklep”). Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym. 
3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 09.10.2019 r. do dnia 15.10.2019 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”). 
4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”). 
 
§ 2 Zasady promocji 
1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji kupi lub złoży zamówienie na tkaniny lub firany sprzedawane na metry („m”) na łączną kwotę min. 200 zł brutto, będzie uprawniony do rabatu w wysokości 20% na usługę szycia tych tkanin lub firan.
2. Rabat na usługę szycia w wysokości 20% będzie udzielony od ceny uwidocznionej w cenniku usług w Punkcie Krawieckim.   
3. Rabat, o którym mowa w § 2 ust. 1 można zrealizować wyłącznie w okresie Promocji. W Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy.
4. Klient, którego zamówienie zostanie złożone przed Okresem promocji a odbiór nastąpi w trakcie Okresu promocji nie jest objęty Promocją.
5. Klienci, którzy złożą zamówienie w Okresie promocji a odbiór jest po jej zakończeniu Okresu Promocji są objęci promocją.
6. Promocja nie dotyczy usługi skracania gotowych zasłon i firan.
7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.  
 
§ 3 Reklamacje 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora. 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  
 
§ 4 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu