Regulamin promocji

„-10% na narzędzia ogrodnicze”

 § 1

Postanowienie ogólne

1.         Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą -10% na narzędzia ogrodnicze (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

 

2.         Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz w sklepie internetowym www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).

 

3.         Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 11.10.2019 r. do dnia 14.10.2019 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).

4.         Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są klientami Organizatora oraz dokonują zakupu w ilościach detalicznych (dalej „Uczestnik”).

5.         W ramach niniejszej Promocji Klienci otrzymają rabat na narzędzia ogrodnicze typu: szpadle, łopaty, grabie, motyki, widły, taczki, sekatory, siekiery, nożyce. Towary będące przedmiotem promocji są wyszczególnione w załączniku do niniejszego regulaminu.

§ 2

Zasady promocji

 

1.         Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, w Okresie promocji w sklepach stacjonarnych otrzyma rabat 10% od ceny uwidocznionej na etykiecie cenowej towarów opisanych w § 1 ust. 5.

2.         W sklepie internetowym w Okresie promocji rabat 10% na narzędzia ogrodnicze będzie uwidoczniony na etykiecie cenowej w ten sposób, iż cena przed Promocją będzie przekreślona, a cena promocyjna (po obniżce 10%) będzie uwidoczniona na czerwono. Z Promocji wyłączone są produkty, które aktualnie są w wyprzedaży internetowej  https://www.leroymerlin.pl/szukaj-produkty,prWyprzedaz,ko5.html?q=

3.         W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych towarów będących przedmiotem Promocji.

4.         Rabat na podstawie Promocji nie łączy się z innymi rabatami, w szczególności uzyskiwanymi w ramach programu lojalnościowego DOM oraz z rabatem pracowniczym.

5.         Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

 § 3

Reklamacje

 

1.         Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.

2.         Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

  

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.       Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na www.leroymerlin.pl.