Sprawdź

Regulamin promocji

„-10% na elektronarzędzia i BHP” 

 

§ 1

Postanowienie ogólne

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „-10% na elektronarzędzia i BHP” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”. 

2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz w sklepie internetowym www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”). 

3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 21.09.2020 r. do dnia 24.09.2020 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).  

4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”). 

5. W ramach niniejszej Promocji Klienci otrzymają rabat -10% na elektronarzędzia oraz artykuły BHP tj. artykuły bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak odzież, obuwie, maski, okulary, gogle, kaski, rękawice. Towary będące przedmiotem promocji są wyszczególnione w załączniku do niniejszego regulaminu. 

 

§ 2

Zasady promocji 

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, w Okresie promocji w sklepach stacjonarnych otrzyma rabat 10% od ceny uwidocznionej na etykiecie cenowej towarów opisanych w § 1 ust. 5.  

2. W sklepie internetowym, aby skorzystać z Promocji -10% na elektronarzędzia i artykuły BHP należy wpisać w trakcie składania zamówienia w sekcji Koszyk w polu „Kod rabatowy” kod: -10%elektronarzedzia_bhp. Wartość rabatu 10% odliczona zostanie tylko od produktów objętych Promocją zamieszczonych w koszyku. Kod rabatowy będzie dostępny na stronie głównej serwisu www.leroymerlin.pl oraz na poszczególnych kartach produktów biorących udział w Promocji. 

3. Uczestnik z Promocji na elektronarzędzia może skorzystać tylko raz i zakupić maksymalnie 1 sztukę tego samego produktu. W Promocji na produkty z kategorii BHP Uczestnik może uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych towarów będących przedmiotem Promocji.

4. Promocja nie obowiązuje na Kasach Samoobsługowych

5. Rabat na podstawie Promocji nie łączy się z innymi rabatami, w szczególności uzyskiwanymi w ramach programu lojalnościowego DOM lub PRO oraz  z rabatem pracowniczym. 

6. Promocja nie łączy się z aktualnymi promocjami i produktami z oferty specjalnej. 

7. Klient, którego zamówienie zostanie złożone przed Okresem promocji a odbiór nastąpi w trakcie Okresu promocji nie jest objęty Promocją.

8. Klienci, którzy złożą zamówienie w Okresie promocji a odbiór jest po zakończeniu Okresu Promocji są objęci Promocją.

9. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.  

 

§ 3

Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 4

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na www.leroymerlin.pl