Sprawdź

Regulamin promocji

„NAPĘD DO BRAM + Karta Podarunkowa za 199 zł”

 

§ 1

Postanowienie ogólne

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „NAPĘD DO BRAM + Karta Podarunkowa za 199 zł” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

 1. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).

 1. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 7.05.2020r. do dnia 27.05.2021 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).

 2. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, którzy dokonają zakupu Produktu w ilościach detalicznych na potrzeby gospodarstwa domowego – jednak nie więcej niż 1 sztuka jednorazowo tego samego produktu lub w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

§ 2

Zasady promocji

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w Okresie promocji dokona w Sklepie zakupu NAPĘDU DO BRAM PRZESUWNYCH FREEVIA 400 ACC ref. 82820591 lub NAPĘDU DO BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH SGS ESSENTIAL ref. 83539509 oferowanej przez Organizatora, otrzyma Kartę Podarunkową o wartości 199 złotych.

 2. W dniu rozpoczęcia Promocji Organizator będzie posiadał 500 sztuk Kart Podarunkowych. Promocja trwa do wyczerpania zapasu Kart Podarunkowych.

 3. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz okazania paragonu potwierdzającego prawo do otrzymania Karty Podarunkowej o której mowa w § 2 ust. 1. W przypadku zamówienia na telefon złożonego w Okresie promocji Karta Podarunkowa zostanie przesłana wraz z towarem.

 4. Karta Podarunkowa będzie wydawana tylko w godzinach otwarcia Sklepu w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1. Uczestnik nie spełni warunków promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Karty Podarunkowej w innym terminie. Zamówienia złożone przed Okresem promocji nie są objęte Promocją. Zamówienia złożone w Okresie promocji, odebrane po jej zakończeniu są objęte Promocją. Dla produktów zakupionych przez stronę www.leroymerlin.pl Karta Podarunkowa zostanie dostarczona na adres dostawy osobnym listem z potwierdzeniem odbioru. 

 5. W przypadku wydania Karty Podarunkowej dokument zakupu będzie opatrywany przez Organizatora pieczątką „Sprzedaż Promocyjna”, ponadto Klient dokumentuje na formularzu odbiór Karty Podarunkowej własnoręcznym czytelnym podpisem z informacją „Kartę Podarunkową otrzymałem”. 

 6. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do otrzymania Karty Podarunkowej jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem niewykorzystanej Karty Podarunkowej.

 7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. 

 8. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz korzyściami wynikających z korzystania z programów lojalnościowych organizowanych przez Leroy-Merlin Polska sp. z o.o.

§ 3

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora przez cały czas trwania Promocji oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.

 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

 1. We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.   

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny. 

 3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.