Sprawdź

  

 REGULAMIN PROMOCJI

„DOSTAWA WYBRANE OKNA OD 1 ZŁ”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Promocja „„DOSTAWA WYBRANE OKNA OD 1 ZŁ”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Leroy - Merlin Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, z kapitałem zakładowym: 51 000 000 PLN zł, NIP 113-00-89-950 z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.

2.     Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem www.leroymerlin.pl (dalej: Sklep internetowy).

3.     Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym na stronie internetowej: www.leroymerlin.pl.

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1.     Promocja trwa od godz. 00.00 15.05.2020 do wyczerpania puli 150 okien promocyjnych (dalej Okres Promocji).

2.     Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją istotny jest czas zarejestrowania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 poniżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.

§3 WARUNKI PROMOCJI

1.     Promocja obejmuje wybrane okna które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie internetowym niezależnie od ich ceny jednostkowej, z aktywną opcją dodania do koszyka.

2.      Towary będące przedmiotem promocji:  referencje 45895311; 45895325; 45895332; 45895346; 45650626; 45652656; 45652635; 45486406; 45486462; 45652642

3.     Cena promocyjna na dostawę dotyczy jednej sztuki produktu, w przypadku złożenia zamówienia na dwie lub więcej, koszt transportu zostanie naliczony relatywnie do ilości zamówionych produktów.

4.     W przypadku złożenia zamówienia na produkt wymieniony w §3 pkt. 2 i inne produkty oferowane w serwisie www.leroymerlin.pl cena promocyjna na dostawę obejmie wyłącznie produkty z §3 pkt. 2.

5.     W przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem”, Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 9 zł.

6.     Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie Internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.

7.     W przypadku, gdy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie w Okresie Promocji Klient Sklepu internetowego złoży zamówienie spełniające powyższe kryteria otrzyma dostawę za 1 zł na wskazane w §3 pkt. 2 produkty.

8.     Promocja na dostawę nie obejmuje usługi wniesienia.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją Uczestnik może kierować do Działu Obsługi Sklepu internetowego na adres e-sklep@leroy-merlin.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

2.     Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.leroymerlin.pl w Okresie promocji.