Sprawdź

Regulamin określający zasady zwrotu produktów kupionych w sklepach Leroy-Merlin Polska sp. z o.o.

§ 1

1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich sklepach Leroy-Merlin Polska sp.z o.o.Spółki z siedzibą w Warszawie przy ul.Targowej 72, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053665 (dalej Leroy Merlin).

2. Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników Leroy Merlin, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz zajmowane stanowisko oraz wszystkich Klientów sklepów Leroy Merlin.

3. Niniejszy regulamin określa zasady bezterminowego zwrotu produktu, który z jakichś względów, nie spełnia oczekiwań Klienta a został kupiony w sklepie Leroy Merlin.

§ 2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Klient – osoba dokonująca zakupu produktu w sklepie Leroy Merlin;

2. Produkt – produkt znajdujący się w ofercie sklepu Leroy Merlin, który może być przedmiotem zwrotu zgodnie z § 3;

3. Talon zakupu – talon uprawniający do zakupu dowolnych produktów z oferty sklepu Leroy Merlin. Talon zakupu Leroy Merlin jest ważny w okresie na nim wskazanym i może być zrealizowany w każdym sklepie Leroy Merlin na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być wymieniony na gotówkę.

§ 3

1. Leroy Merlin, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu produktu bez względu na jego termin zakupu. W przypadku produktów posiadających termin ważności – ich zwrot nie może nastąpić w okresie 30 dni przed upływem terminu ważności.

2. Leroy Merlin zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu produktu w każdym sklepie Leroy Merlin,bez względu na to, w którym sklepie Leroy Merlin był on zakupiony. Zakup może także dotyczyć zakupów w sklepie internetowym Leroy Merlin (E-commerce).

3. Warunkiem przyjęcia zwrotu produktu jest przedłożenie przez Klienta właściwemu pracownikowi Leroy Merlin oryginalnego dowodu zakupu zwracanego produktu, czyli paragonu fiskalnego, faktury lub jej duplikatu. Uczestnicy Programów Lojalnościowych „DOM” oraz „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów” organizowanych przez Leroy Merlin mogą również zwrócić produkt za okazaniem Karty DOM lub PRO, bez oryginalnego dowodu zakupu, pod warunkiem, że w historii zakupów danego konta Uczestnika znajduje się potwierdzenie zakupu zwracanego produktu.

4. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie produkt nieużywany, bez zabrudzeń, w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu z nieuszkodzonymi oznaczeniami i metkami.

5. Zwroty nie dotyczą produktów z wyprzedaży i ekspozycji, sprzedawanych na wagę, „z metra” (tkaniny, wykładziny, przewody itd.), produktów na indywidualne zamówienie (blaty, meble, drzwi itd.), farb z mieszalnika, roślin zielonych, źródeł światła (np.żarówek), książek i czasopism oraz nośników danych np. płyt CD.

6. Zwrot towaru zakupionego w ramach promocji odbywa się z uwzględnieniem postanowień regulaminu właściwej promocji.

7. Leroy Merlin zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu zakupionego w ilościach hurtowych, w szczególności w celu jego dalszej odsprzedaży.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem w § 4 ust. 2 zwrot należności za zwracany produkt następuje w takiej samej formie płatności, jaką uregulowany był zakup produktu,w szczególności: - przy płatności gotówką, zwrot gotówki; - przy płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot następuje na tę samą kartę jaką uregulowany był zakup produktów (zgodnie z numerem karty), w przypadku upływu terminu ważności karty zwrot gotówki; - w przypadku płatności kredytem udzielonym przez Oney Polska S.A.zwrot zgodnie z zawartą przez klienta umową kredytową w punkcie kredytowym Oney Polska S.A.; - w przypadku płatności kartą podarunkową Leroy Merlin, zwrot następuje na nową kartę podarunkową Leroy Merlin.

2. W przypadku płatności przelewem zwrot następuje na konto, z którego dokonano przelewu lub poprzez wypłatę gotówki. W przypadku płatności mobilnej (np. blik), zwrot gotówki w polskich złotych.W przypadku płatności talonem zakupu Leroy Merlin, bonami zakupowymi (np. bon Sodexo, bonami zakupowymi programów lojalnościowych Leroy Merlin) zwrot następuje w postaci Talonu zakupu Leroy Merlin. W przypadku płatności inną walutą niż polski złoty, zwrot gotówki w polskich złotych, wg. kursu z dnia zwrotu obowiązującego w sklepie Leroy Merlin, w którym dokonano zwrotu.

§ 5

W przypadku, gdy Klient chce dokonać wymiany produktu, wymiana produktu odbywa się poprzez dokonanie zwrotu, a następnie ponowną sprzedaż nowego produktu. Klient otrzymuje nowy dokument sprzedaży.

§ 6

1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.leroymerlin.pl oraz w punkcie obsługi klienta sklepu Leroy Merlin.

2. Leroy Merlin zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego regulaminu do wglądu w punkcie obsługi klienta sklepu oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl. Zmiana niniejszego regulaminu nie dotyczy praw i obowiązków Klienta nabytych przed wejściem w życie zmian regulaminu.

3. Wszelkie reklamacje związane z niniejszym regulaminem Klient może składać na zasadach określonych w przepisach prawa. Rozpatrzenie reklamacji ułatwi złożenie jej w punkcie obsługi klienta sklepu oraz zamieszczenie w niej następujących informacji: imię, nazwisko, dane kontaktowe Klienta. Leroy Merlin zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach prawa, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Zasad opisanych w niniejszym regulaminie nie stosuje się w przypadku reklamacji produktów. Postanowienia regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Klienta z tytułu wady towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.