Regulamin Wyprzedaży

 

 

§ 1

Postanowienie ogólne

 

1.        Organizatorem akcji wyprzedażowej pod nazwą „Wyprzedaże” (dalej zwaną „Wyprzedażą”.) jest Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

 

2.        Wyprzedaż prowadzona jest we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).

 

3.        Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, Wyprzedaż prowadzona od dnia 12/07/2018 r. do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do dnia 17/07/2018 r. w godzinach otwarcia każdego Sklepu (dalej „Okres wyprzedaży”).

4.        Uczestnikami Wyprzedaży mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

 

5.        Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto wszystkich towarów uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”).      

 

§ 2

Zasady Wyprzedaży

 

1.        Przedmiotem Wyprzedaży są wybrane produkty w Sklepach Organizatora w cenach obniżonych do 80%, które to produkty będą wskazane na terenie danego Sklepu Organizatora poprzez umieszczenie etykiety cenowej z informacją o wyprzedaży na dany produkt.

2.      W sklepie internetowym produkty przeznaczone do wyprzedaży będą znajdowały się pod adresem:  https://www.leroymerlin.pl/jj-wyprzedaze-wakacje-2018.html

 

3.        Etykieta cenowa produktu winna zawierać cenę standardową, cenę promocyjną, okres obowiązywania ceny promocyjnej.

 

§ 3

Reklamacje

 

1.        Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Wyprzedaży mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora przez cały czas trwania Wyprzedaży oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.

2.        Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.

3.        Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1.        We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Wyprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.  

2.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.

3.        Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.