Tablice informacyjne na budowie – rodzaje i zastosowanie

Opinii 0

Tablice informacyjne to nieodłączny element każdej budowy. Oprócz tej najważniejszej, czyli tablicy budowlanej, zawierającej podstawowe dane o realizowanej inwestycji, która ma wyłącznie charakter informacyjny, warto zaopatrzyć się również w tablice ostrzegawcze. Ich zastosowanie może uchronić pracowników, jak i osoby postronne przed nieszczęśliwym wypadkiem na terenie budowy.

TABLICA INFORMACYJNA BUDOWLANA

tablica informacyjna budowlana

Tablica informacyjna (budowlana) to konieczność w przypadków wszystkich obiektów budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Jest to duża (o wymiarach min. 70x90 cm) prostokątna powierzchnia wykonana ze sztywnej płyty w żółtym kolorze, z której każda zainteresowana osoba może uzyskać podstawowe informacje na temat prowadzonej w danym miejscu inwestycji. Umieszczone na niej dane i sposób ich przedstawienia określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej budowlanej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 

W myśl rozporządzenia na takiej tablicy informacyjnej na budowie powinny znaleźć się następujące informacje:

  • rodzaj robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
  • numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
  • imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;
  • imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
  • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantów.

Na tablicy z budowy powinny być także umieszczone numery telefonów alarmowych:

policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia energetycznego oraz gazowego, a także numer telefonu do okręgowego inspektora pracy. Są one niezbędne, aby każda osoba, która zauważy na terenie budowy jakiekolwiek nieprawidłowości mogła w razie zagrożenia zaalarmować odpowiednie osoby.

 

Nie bez znaczenia jest także sposób umieszczania powyższych danych na żółtej tablicy informacyjnej. Wszystkie napisy powinny być czytelne (najlepiej pisane dużymi literami) i trwałe. Litery i cyfry umieszczane na tablicy muszą być koloru czarnego, ich wysokość powinna wynosić co najmniej 4 cm tak, aby były czytelne również z daleka.

 

Obowiązek zawieszenia żółtej tablicy informacyjnej na budowie należy do jej kierownika, jednak jej zakup czy wykonanie leży po stronie inwestora. Warto zdecydować się na kupno gotowej tablicy informacyjnej, zawierającej niezbędne elementy oraz pola do wypełnienie. Są to odporne na działanie warunków atmosferycznych tablice, wykonywane na żółtej płycie z trwałego tworzywa sztucznego.

 

Również miejsce montażu tablicy informacyjnej nie może być przypadkowe. Powinna być ona zamocowana od strony drogi publicznej lub dojazdu do niej w widocznym miejscu na wysokości co najmniej 2 m.

 

Oprócz tablicy informacyjnej na placu budowa powinno się znaleźć również ogłoszenie zawierające przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Umieszcza się zazwyczaj obok tablicy informacyjnej.

TABLICA INFORMACYJNA OSTRZEGAWCZA

UWAGA! Roboty na wysokości

Oprócz tablicy informacyjnej (budowlanej) teren budowy warto w razie potrzeby zabezpieczyć również znakami i tablicami ostrzegawczymi. Ich zadaniem jest informowanie o istniejących na terenie budowy zagrożeniach, nie tylko ludzi pracujących w danym miejscu, ale również osoby postronne. Takie tablice mają zazwyczaj kształt prostokąta. Ich wymiary są mniejsze niż wymiary tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji – wynoszą np. 30x40 czy 35x25 cm.

 

Ostrzegawcze tablice budowlane wykonuje się również na żółtej płycie z tworzywa sztucznego. Zawierają one krótkie czytelne informacje, zaczynające się zazwyczaj od słowa „UWAGA!”. W przypadku placu budowy, dla którego niemożliwe jest wykonanie ogrodzenia konieczne będzie oznakowanie granic terenu odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi np. „UWAGA! TEREN BUDOWY”. Przydatna, również w przypadku ogrodzonego placu budowy, będzie także tablica informacyjna „TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”, której zadaniem jest zniechęcenie osób postronnych do nieupoważnionego wejścia na plac budowy.

 

Tablicami ostrzegawczymi należy również oznaczyć strefy niebezpieczne. W przypadku wykonywania głębokich wykopów np. pod fundamenty niezbędna okaże się tablica budowlana „UWAGA! GŁĘBOKIE WYKOPY”, a w przypadku prac prowadzonych np. na rusztowaniach, stropach czy dachach „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCIACH”. Gdy wyjazd z placu budowy prowadzi wprost na chodnik czy drogę publiczną, w jego okolicy należy umieścić tablicę informacyjną „UWAGA! WYJAZD Z PLACU BUDOWY.” Takie znaki ostrzegacze powinny być umieszczane w dobrze widocznych miejscach.

 

Dodano: 15-10-2013