Sprawdź

 Regulamin promocji

„Ryobi + piłka Euro 2020”

§ 1
Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Ryobi + piłka Euro 2020” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”. 

2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”). 

3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 17.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”). 
Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 
4. Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto towarów uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”). 

§ 2
Zasady promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który dokona w Sklepie zakupu produktów z platformy bateryjnej One+ marki Ryobi o wartości 500 zł (określonych w załączniku do niniejszego regulaminu) jest uprawniony do otrzymania w czasie trwania Promocji: oryginalnej piłki Adidas Euro 2020 (dalej: „Produkt Promocyjny”). Uczestnik uprawniony jest do otrzymania maksymalnie 1 szt. Produktu Promocyjnego.
 
2. W dniu rozpoczęcia Promocji Organizator będzie posiadał 900 sztuk Produktu Promocyjnego. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Produktu Promocyjnego lub do końca Okresu promocji.
 
3. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz okazania dowodu zakupu (paragon, faktura) potwierdzającego prawo do otrzymania Produktu Promocyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku zamówienia złożonego przez sklep internetowy lub telefon Produkt Promocyjny zostanie dostarczony przez kuriera na adres dostawy osobną przesyłką.
 
4. Produkt Promocyjny będzie wydawany tylko w godzinach otwarcia Sklepu w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1. Uczestnik nie spełni warunków promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Produktu Promocyjnego w innym terminie.
 
5. Zamówienia złożone przed Okresem promocji nie są objęte Promocją. Zamówienia złożone w Okresie promocji, odebrane po jej zakończeniu są objęte Promocją.
 
6. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do zakupu Produktu Promocyjnego jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem Produktu Promocyjnego. Postanowienie to dotyczy również zwrotu towaru po Okresie promocji.
 
7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. 

§ 3
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 4
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 
2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.
 
 
  Załącznik nr 1  Lista produktów objętych promocją „Wiertarko-wkrętarka Ryobi + piłka Euro 2020”

Referencja Nazwa artykułu
44228555 RYO PILARKA TARCZ 150/10MM 18V ONE+
44228562 RYO SZLIF KĄT 115MM 18V R18AG-0 ONE+
44228534 RYO PIŁA SZABLASTA LI 18V 22MM ONE+
44558752 RYO AKUMULATOR LI 18V 4.0AH RB18L40 ONE+
44558794 RYO AKUMULATOR LI 18V 1.3AH ONE+ RB18L13
44645811 RYO PILARKA UKOSOWA 190MM LI 18V ONE+
44829855 RYO WYRZYNARKA T LI 18V PODCINANIE ONE+
45122644 RYO PISTOLET DO GWOŹDZI R18N18G-0 ONE+
45148166 RYO PISTOLET DO USZCZEL 310ML ONE+
45148145 RYO ZAKRĘTARKA LI 18V 220NM 1BIEG ONE+
45148152 RYO PRZECINARKA DO PŁYTEK 102MM ONE+
45246502 RYO MŁOTOWIERT 18V 1.3J R18SDS-0 ONE+
45319841 RYO KLUCZ UDAR LI 18V 400NM ONE+
45319932 RYO WIER-WKR KĄTOWA LI 18V 15NM ONE+
45319862 RYO POLERKA 254MM 18V R18B-0 ONE+
45319813 RYO PILARKA TARCZ 165/16MM 18V ONE+
45320380 RYO WIELOF LAMPA OŚWIET LI 18V ONE+
45320394 RYO SZLIF MIMO LI 18V 125MM+WOREK ONE+
45541790 RYO LAMPA HYBRYDOWA 18V R18ALH-0 ONE+
45541804 RYO WENTYLATOR 18V R18F-0 ONE+
45542721 RYO AKUMULATOR 5.0AH RB18L50 ONE+
45829532 RYO ŁADOW+AKUMULATOR LI 18V 4AH ONE+
45832255 RYO WIER-WKR LI 18V 50NM 2AK+100AKC
45862390 RYO ŁADOW+AKUMULATOR LI 18V 1.3AH ONE+
45862411 RYO ŁADOW+AKUMULATOR LI 18V 4AH 2AK ONE+
45862383 RYO STRUG LI 18V 82MM R18PL-0 ONE+
45875956 RYO WIER-WKR+SZLIF KĄT LI 18C 1.3AH 2AK
45885756 RYO WIER-WKR LI 18V LI 50NM 2AK ONE+
45917270 RYO ŁADOWARKA 2.0AMP RC18120 ONE+
45934133 RYO ODKURZACZ RĘCZNY LI 18V 0AK R18HV-0
82149132 RYO WIER-WKR UD+ODK LI 18V 1.3AH 2AK
82182845 RYO WIER-WKR LI 18V 2AK T ONE+
82182846 RYO ZEST WIER-WKR+SZLIF KĄT LI 18V 2AK T
82187826 RYO SZLIF WIELOF 18V 0AK ONE+
81928524 RYO PISTOLET DO KLEJU LI 18V 0AK ONE+
81949922 RYO SZLIF KĄT LI 18V 125MM 0AK BEZSZONE+
82259358 RYO WIER-WKR LI 18V 0AK BEZSZCZ ONE+
82310852 RYO WYRZYNARKA BEZSZCZ LI 18V 0AK ONE+
82310900 RYO LAMPA LI 18V 0AK ONE+ R18ALP-0
82259361 RYO KOMPRESOR LI 18V 0AK ONE+ R18PI-0
82310853 RYO MINISZLIF LI 18V 0AK ONE+ R18RT-0
82310885 RYO KLUCZ UDAR LI 18V 270NM ONE+ BEZSZ
82310882 RYO ZAMIATARKA LI 18V 0AK ONE+ R18SW3
82310899 RYO OPALARKA LI 18V 0AK ONE+ R18HG-0
82310848 RYO LUTOWNICA LI 18V 0AK ONE+ R18SOI-0
82310886 RYO ZSZYWACZ LI 18V 0AK ONE+ R18ST50
81899578 RYO FREZARKA LI 18V 0AK ONE+
82035468 RYO AKUMULATOR LI 18V 3.0AH ONE+
82187825 RYO PIŁA SZABLASTA LI 18V 0AK ONE+
19927110 RYO SZLIF KĄT LI 18V 115MM 4AH 1AK ONE+.
82402387 RYO WIER-WKR LI 18V 50NM 2/4AH 2AK U
82566636 RYO WIER-WKR LI 18V 50NM 2/4AH 2AK T
82629424 RYO ZEST AKUMULATORÓW LI 18V 5AH 2SZT
81971493 RYO SZYBKA ŁADOW 5.0AMP RC18150 ONE+
17951605 RYO AKUMULATOR LI 18V 2.50AH ONE+
82035470 RYO AKUMULATOR LI 18V 9AH ONE+
82223870 RYO ODKURZACZ RĘCZNY 18V R18HVF-0
81971353 RYO RADIO BUD R18RH-0 LI 18V 0AH ONE+
81899571 RYO LATARKA LI 18V R18T-0 0AK
82389956 RYO WKRĘT 50NM U +ZAKR 200NM LI18V 5+2AH