§ 1

 Postanowienie ogólne

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Energooszczędne, trzyszybowe okna dachowe VELUX i Tyrem + voucher 100 zł” (dalej zwanej „Promocją”) są VELUX Polska sp. z o.o. z siedzibą 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 34, NIP PL 5210091891 oraz Altaterra Kft. z siedzibą 9431 Fertöd (Węgry), Malom köz 1, NIP HU 13543970 (dalej zwani „Organizatorami”).

2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego Leroy-Merlin Polska sp. z o.o.  (dalej zwanych „Sklepem”).

3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 16.08.2021 r. do dnia 16.10.2021 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej zwanym „Okresem promocji”).

4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej zwani „Uczestnikami”)

5. Promocją są objęte następujące okna dachowe VELUX i Tyrem (dalej zwane „Produktami”):                                      

Referencja Altaterra Kod EAN Nazwa artykułu Referencja Leroy Merlin
AAY M6A B1500 5707275086849 OKNO DACHOWE TYREM EX 78X118 3SZYB 45895311
AAY M8A B1500 5707275086856 OKNO DACHOWE TYREM EX 78X140 3SZYB 45895325
APY M6A B1500 5707275086863 OKNO DACHOWE TYREM EX PCV 78X118 3SZYB 45895332
APY M8A B1500 5707275086870 OKNO DACHOWE TYREM EX PCV 78X140 3SZYB 45895346
       
Referencja Velux Kod EAN Nazwa artykułu Referencja Leroy Merlin
GLL MK06 1061 5702328325395 OKNO DACHOWE VELUX 78X118 3SZYB OTW.GÓR 45820600
GLL MK061061B 5702328325401 OKNO DACHOWE VELUX 78X118 3SZYB OTW.DÓŁ 45820614
GLL MK08 1061 5702328325418 OKNO DACHOWE VELUX 78X140 3SZYB OTW.GÓR 45820621
GLL MK081061b 5702328325425 OKNO DACHOWE VELUX 78X140 3SZYB OTW.DÓŁ 45820635
GLU MK06 0061 5702328325548 OKNO VELUX POLIURET 78X118 3SZYB OTW.GÓR 45820782
GLUMK060061B 5702328433304 OKNO VELUX POLIURET 78X118 3SZYB OTW.DOL 45969392
GLU MK08 0061 5702328325555 OKNO VELUX POLIURET 78X140 3SZYB OTW.GÓR 45820796
GLUMK080061B 5702328433311 OKNO VELUX POLIURET 78X140 3SZYB OTW.DOL 45969406

 

 

§ 2

 Zasady promocji

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który dokona w Sklepie zakupu Produktów opisanych w § 1 ust.5 oferowanych do sprzedaży w tym Sklepie − będzie uprawniony do otrzymania vouchera o wartości 100 zł (słownie złotych: sto). Zakup jednego Produktu w Promocji to jeden voucher.

 

2. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją lub do końca Okresu promocji.

 

3. Voucher jest ważny tylko wtedy, gdy dotyczy zakupu Produktów objętych Promocją.

 

4. Uczestnik, który dokona zakupu Produktów objętych Promocją musi wykonać następujące kroki, aby wziąć udział w Promocji:

 

Krok 1: zrobić zdjęcie lub skan dowodu zakupu i vouchera z opakowania zakupionego Produktu

Krok 2: wejść na stronę www.roofwindowvoucher.com, wypełnić formularz i dołączyć do niego pliki (skany dowodu zakupu i vouchera/voucherów). Formularz należy wypełnić w terminie najpóźniej do dnia 24.10.2021r.

Krok 3: odesłać formularz w terminie najpóźniej do dn. 24.10.2021r. 100zł brutto (lub wielokrotność) zostanie przelane bezpośrednio na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. Ewentualne prowizje banku odbiorcy będą potrącane z tej kwoty. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty nałożone przez bank klienta w związku z realizacją przelewu środków, niezależnie od tego, czy przelew jest krajowy, czy zagraniczny. Kwota netto otrzymana przez posiadacza rachunku, na który dokonano zwrotu, może się zatem różnić od kwoty brutto zleconej do wypłaty przez Organizatorów ze względu na opłaty pobrane przez bank. Wypłata środków nastąpi w terminie do 30 dni.

 

5. Dane podane przez Uczestnika w formularzu na stronie internetowej muszą być zgodne z danymi właściciela wskazanego konta bankowego.

 

6. Maksymalna wartość Voucherów otrzymanych przez jednego Uczestnika w ramach Promocji, nie może przekroczyć równowartości trzech voucherów - maksymalnie 300 zł (słownie złotych: trzysta).

 

7. W przypadku rezygnacji z zakupu i zwrotu Produktów do sklepu, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu voucherów. Zwrot ewentualnie wypłaconych środków wynikających z voucherów musi nastąpić w ciągu 7 dni od zwrotu produktów. Zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy, z którego nastąpił przelew środków. W tytule przelewu należy wpisać dane osoby dokonującej zwrotu, datę zakupu produktów oraz ilość wykorzystanych voucherów.

 

8. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. 

 

§ 3

 Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników wiadomością e-mail na adres marketingsupport@altaterra.eu lub na adres Organizatora: VELUX Polska sp. z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 34.

 

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 4

Dane osobowe

 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji postanowień Promocji na podstawie art.  6 ust. 1 p. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody przewidzianej Promocją.

 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 

4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wymienionych celów. 

 

§ 5

 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.

 

2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w punkcie informacyjnym Działu Drzewnego Sklepu oraz na stronach www.leroymerlin.pl i www.roofwindowvoucher.com