Regulamin promocji

„Karta podarunkowa o wartości 25 zł za zakup 5 opakowań soli tabletkowej CIECH”

§ 1
Postanowienie ogólne
 
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „ Karta podarunkowa o wartości 25 zł za zakup 5 opakowań soli tabletkowej CIECH ” (dalej zwaną „Promocją”) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
 
2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz dla klientów sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).
 
3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 15.09.2021 r. do dnia 05.10.2021 r. w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego oraz w sklepie internetowym www.leroymerlin.pl (dalej „Okres promocji”).
 
4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, które są Klientami Organizatora oraz dokonują zakupu w ilościach detalicznych oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 
5. Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto wszystkich towarów uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”).
 
§ 2
Zasady promocji
 
1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który dokona w Sklepie jednorazowego zakupu 5 opakowań soli tabletkowej CIECH, tj. produktu oferowanego przez organizatora:
 
− SÓL TABLETKOWA CIECH 25KG (REF. 45950170)

będzie uprawniony do otrzymania Karty Podarunkowej o wartości 25 zł (Uczestnik uprawniony jest wyłączenie do otrzymania jednej Karty Podarunkowej)
 
2. W dniu rozpoczęcia Promocji Organizator będzie posiadał 1000 sztuk Kart Podarunkowych. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Kart Podarunkowych.
 
3. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym kasjera w trakcie transakcji opisanej w § 2 ust. 1. Dla produktów zakupionych przez stronę www.leroymerlin.pl Karta Podarunkowa zostanie dostarczona na adres dostawy osobnym listem z potwierdzeniem odbioru.
 
4. Karta Podarunkowa będzie wydawana w punkcie informacyjnym Sklepu tylko w godzinach jego otwarcia w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1. Uczestnik nie spełni warunków Promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Karty Podarunkowej w innym terminie.
 
5. Klient, którego zamówienie zostanie złożone przed Okresem promocji a odbiór nastąpi w trakcie Okresu promocji nie jest objęty Promocją.
 
6. Klienci, którzy złożą zamówienie w Okresie promocji a odbiór jest po zakończeniu Okresu Promocji są objęci promocją.
 
7. W przypadku wydania Karty Podarunkowej dokument zakupu będzie opatrywany przez Organizatora pieczątką „Sprzedaż Promocyjna”, ponadto Klient dokumentuje na formularzu odbiór Karty Podarunkowej własnoręcznym czytelnym podpisem z informacją „Kartę Podarunkową otrzymałem”.
 
8. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do otrzymania Karty Podarunkowej jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem niewykorzystanej Karty Podarunkowej.
 
9. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.
 
§ 3
Reklamacje
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
§ 4
Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl.