Sprawdź

 Regulamin promocji

„Karta Podarunkowa o wartości 100 zł” za każde 200 m rury wielowarstwowej

§ 1
Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Karta Podarunkowa o wartości 100 zł” za każde 200 m rury wielowarstwowej (dalej zwaną „Promocją”) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).

3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 3, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 14.07.2021r. do dnia 03.08.2021 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).

4. Uczestnikami Promocji mogą być osoby, które dokonają zakupu produktu w ilościach detalicznych na potrzeby gospodarstwa domowego lub w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

§ 2
Zasady promocji

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w Okresie promocji dokona w Sklepie za każde 200 m rury wielowarstwowej oferowanych przez Organizatora, otrzyma Kartę Podarunkową o wartości 100 złotych. Karta Podarunkowa przysługuje za każde 200 m rury wielowarstwowej tj. ref. 45878084, 45878105, 45878112, 45825206, 45825192, 45825185, 45821251.

2. W dniu rozpoczęcia Promocji Organizator będzie posiadał 400 sztuk Kart Podarunkowych. Promocja trwa do wyczerpania zapasu Kart Podarunkowych.

3. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz okazania dowodu zakupu (paragon, faktura) potwierdzającego prawo do otrzymania Karty Podarunkowej, o której mowa w § 2 ust. 1. W przypadku zamówienia złożonego przez telefon Karta Podarunkowa zostanie dostarczona wraz z towarem.

4. Karta Podarunkowa będzie wydawana tylko w godzinach otwarcia Sklepu w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1. Uczestnik nie spełni warunków promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Karty Podarunkowej w innym terminie. Zamówienia złożone przed Okresem promocji nie są objęte Promocją. Zamówienia złożone w Okresie promocji, odebrane po jej zakończeniu są objęte Promocją.

5. Dla produktów zakupionych w sklepie internetowym przez stronę www.leroymerlin.pl, Karta Podarunkowa zostanie dostarczona na adres dostawy osobnym listem za potwierdzeniem odbioru. Dla produktów zamówionych przez stronę www.leroymerlin.pl i odebranych w sklepie stacjonarnym, Karta Podarunkowa zostanie wydana zgodnie z § 2 ust. 3 i 4.

6. W przypadku wydania Karty Podarunkowej dokument zakupu będzie opatrywany przez Organizatora pieczątką „Sprzedaż Promocyjna”, ponadto Klient dokumentuje na formularzu odbiór Karty Podarunkowej własnoręcznym czytelnym podpisem z informacją „Kartę Podarunkową otrzymałem”.

7. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do otrzymania Karty Podarunkowej jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem niewykorzystanej Karty Podarunkowej.

8. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

§ 3
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.

2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl.