Sprawdź

 Regulamin oferty specjalnej
„Dostawa bezpośrednia”


§ 1
Postanowienie ogólne


1. Organizatorem akcji handlowej pod nazwą „Dostawa bezpośrednia” (dalej zwaną „Oferta specjalną”) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00- 89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

2. Oferta specjalna obowiązuje dla klientów sklepów stacjonarnych Organizatora LEROY MERLIN znajdujących się na terenie Polski, których aktualna lista znajduje się na stronie www.leroymerlin.pl oraz klientów sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej jako „Sklep”).

3. Oferta specjalna prowadzona jest w terminie od dnia 03.03 – 23.03.2021 r. (dalej „Okres oferty specjalnej”).

4. Uczestnikami Oferta specjalna mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu Towaru Promocyjnego w ilościach detalicznych oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).


§ 2
Zasady oferty specjalnej


1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który dokona w Sklepie jednorazowego zakupu towaru: 1 tony (lub pełnej wielokrotności tony) następujących produktów:


- 45961615 - EKOGROSZEK EQUATI 26MJ BA CN2701 1T OP20
- 82350536 - EKOGROSZEK EQUATI 26MJ ZA CN2701 1T OP20


(dalej „Towar Promocyjny ”), otrzyma możliwość zakupu usługi transportowej 1 tony Towaru Promocyjnego na terenie Polski, za cenę brutto równą 49,00 złotych (dalej „Benefit ”).


2. W przypadku zakupu wielokrotności Towaru Promocyjnego, Uczestnik pokrywa koszt Benefitu zgodnie z ust. 1 regulaminu za każdą kolejną wielokrotność odpowiednio tony lub sztuki Towaru Promocyjnego.

3. Zakupione Towary Promocyjne, których dotyczy Benefit muszą być objęte jednym dowodem zakupu lub zamówieniem. Uczestnik, który chce skorzystać z zakupu Benefitu w sklepie stacjonarnym, jest zobowiązany do poinformowania o tym Doradcy Handlowego lub Kasjera w trakcie transakcji opisanej w § 2 ust. 1.

4. Towar Promocyjny oraz Benefit należy opłacić w pełni w momencie składania zamówienia. Benefit będzie realizowany w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Organizator dopuszcza możliwość realizacji Benefitu w późniejszym okresie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Okresu oferty specjalnej.

5. Towar Promocyjny będzie dowożony pod adres wskazany przez Uczestnika Oferty specjalnej bezpośrednio z magazynu.

6. Benefit nie obejmuje wnoszenia Towaru Promocyjnego do pomieszczeń.

7. Zwrot Towaru Promocyjnego uprawniający do nabycia Benefitu możliwy jest wyłącznie razem ze zwrotem Benefitu. Postanowienie to nie dotyczy zwrotów z tytułu reklamacji produktów.

8. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Ofercie specjalnej.


§ 3
Reklamacje


1. Wszelkie ewentualne reklamacje związane z realizacją postanowień niniejszego regulaminu i realizacją Oferty specjalnej, Klient może składać na zasadach określonych w przepisach prawa. Rozpatrzenie reklamacji ułatwi złożenie jej w sklepie Leroy Merlin oraz zamieszczenie w niej następujących informacji: imię, nazwisko, dane kontaktowe Klienta, nr zamówienia, rodzaj usługi i miejsce jej wykonania. Leroy Merlin zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach prawa, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Postanowienia regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw konsumenta z tytułu wad towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.


§ 4
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.

2. Niniejszy regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl.