Sprawdź

 

Regulamin promocji


„Wiertarko-wkrętarka Bosch + akumulator za 1 zł”

 


§ 1
Postanowienie ogólne

 


1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Wiertarko-wkrętarka Bosch + akumulator za 1 zł” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.

2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora (dalej „Sklep”). Promocja nie obowiązuje w sklepie internetowym.

3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 03.03.2021 r. do dnia 08.05.2021 r. w godzinach otwarcia Sklepu (dalej „Okres promocji”).

4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora, dokonują zakupu w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

5. Wartość jednorazowej transakcji jest ceną brutto wszystkich towarów uwidocznioną na paragonie lub fakturze – dokumencie potwierdzającym jednorazową sprzedaż towarów oferowanych do zakupu w Sklepie Organizatora (dalej „Wartość”).


§ 2
Zasady promocji


1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który dokona w Sklepie zakupu wiertarko-wkrętarki Bosch 18V o numerze referencji 83627121 :

- jest uprawniony do zakupu w czasie trwania Promocji: akumulatora o numerze referencji 73625146 za 1 złotych (dalej: „Produkt Promocyjny”). Uczestnik uprawniony jest do zakupu maksymalnie 1 szt. Produktu Promocyjnego.

2. W dniu rozpoczęcia Promocji Organizator będzie posiadał 1000 sztuk Produktu Promocyjnego. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Produktu Promocyjnego lub do końca Okresu promocji.

3. Uczestnik, który chce skorzystać z zakupu Produktu Promocyjnego, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w trakcie
transakcji opisanej w § 2 ust. 1. W przypadku zamówienia na telefon złożonego w Okresie promocji Produkt Promocyjny zostanie
przesłany wraz z towarem.

4. Produkt Promocyjny będzie wydawany tylko w godzinach otwarcia Sklepu w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1. Uczestnik nie spełni warunków promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Produktu Promocyjnego w innym terminie. Zamówienia złożone przed Okresem promocji nie są objęte Promocją. Zamówienia złożone w Okresie promocji, odebrane po jej zakończeniu są objęte Promocją.

5. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez ograniczenia ilości nabytych produktów objętych Promocją.

6. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do zakupu Produktu Promocyjnego jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem Produktu Promocyjnego. Postanowienie to dotyczy również zwrotu towaru po Okresie promocji.

7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.


§ 3
Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.


2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


§ 4
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.


2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.