Regulamin promocji

„Karta podarunkowa 100 zł za zakup ogrzewacza wody JUNKERS WRD 10-4KB”

§ 1
Postanowienie ogólne
 
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Karta podarunkowa 100 zł za zakup ogrzewacza wody JUNKERS WRD 10-4KB” (dalej zwaną „Promocją”) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
 
2. Promocja prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).
 
3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 3, promocja prowadzona jest w okresie od dnia 15.09.2021r. do dnia 05.10.2021 r. w godzinach otwarcia Sklepu stacjonarnego oraz w sklepie internetowym www.leroymerlin.pl (dalej „Okres promocji”).
 
4. Uczestnikami Promocji mogą być wszyscy klienci Organizatora, którzy spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 
§ 2
Zasady promocji
 
1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w Okresie promocji dokona w Sklepie zakupu Ogrzewacza wody Junkers WRD10-4KB oferowanych przez Organizatora, otrzyma Kartę Podarunkową o wartości 100 złotych. Karta Podarunkowa przysługuje do każdego zakupionego Ogrzewacza wody Junkers WRD10-4KB tj. ref.82330615.
 
2. W dniu rozpoczęcia Promocji Organizator będzie posiadał 300 sztuk Kart Podarunkowych. Promocja trwa do wyczerpania zapasu Kart Podarunkowych.
 
3. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjera w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz okazania dowodu zakupu (paragon, faktura) potwierdzającego prawo do otrzymania Karty Podarunkowej, o której mowa w § 2 ust. 1. W przypadku zamówienia złożonego przez telefon Karta Podarunkowa zostanie dostarczona wraz z towarem. Dla produktów zakupionych przez stronę www.leroymerlin.pl Karta Podarunkowa zostanie dostarczona na adres dostawy osobnym listem z potwierdzeniem odbioru.
 
4. Karta Podarunkowa będzie wydawana tylko w godzinach otwarcia Sklepu w dniu dokonania zakupów opisanych w § 2 ust. 1. Uczestnik nie spełni warunków promocji w przypadku zgłoszenia się po odbiór Karty Podarunkowej w innym terminie. Zamówienia złożone przed Okresem promocji nie są objęte Promocją. Zamówienia złożone w Okresie promocji, odebrane po jej zakończeniu są objęte Promocją.
 
5. Dla produktów zakupionych w sklepie internetowym przez stronę www.leroymerlin.pl, Karta Podarunkowa zostanie dostarczona na adres dostawy osobnym listem za potwierdzeniem odbioru. Dla produktów zamówionych przez stronę www.leroymerlin.pl i odebranych w sklepie stacjonarnym, Karta Podarunkowa zostanie wydana zgodnie z § 2 ust. 3 i 4.
 
6. W przypadku wydania Karty Podarunkowej dokument zakupu będzie opatrywany przez Organizatora pieczątką „Sprzedaż Promocyjna”, ponadto Klient dokumentuje na formularzu odbiór Karty Podarunkowej własnoręcznym czytelnym podpisem z informacją „Kartę Podarunkową otrzymałem”.
 
7. Zwrot towaru, którego nabycie było podstawą do otrzymania Karty Podarunkowej jest możliwy wyłącznie wraz ze zwrotem niewykorzystanej Karty Podarunkowej.
 
8. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.
 
§ 3
Reklamacje
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
§ 4
Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 
2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl.