Regulamin akcji handlowej 

„Wrzesień”

§ 1
Postanowienie ogólne

1. Organizatorem akcji handlowej pod nazwą „Wrzesień” (dalej zwaną „Akcja handlowa”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”.
 
2. Akcja Handlowa prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz dla klientów sklepu internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”).
 
3. Akcja Handlowa prowadzona jest w okresie od dnia 15.09.2021 r. do dnia 05.10.2021 r. (dalej „Okres Akcji Handlowej”). 
 
4. Uczestnikami Akcji Handlowej mogą być klienci Organizatora. Celem Akcji Handlowej jest zapewnienie dostępu towarów dla jak największej liczby konsumentów (w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego), nabywających towary w ilościach detalicznych na potrzeby gospodarstwa domowego.

§ 2
Zasady AH

1. W okresie Akcji Handlowej w celu zapewnienia dostępności towarów:
 

- 82756944 GR SZK 60X60 TALENS GREY 1.44/4

- 82756945 GR SZK 60X60 TALENS GRAFITO 1.44/4

- 82756946 GR SZK 60X60 TALENS PERLA 1.44/4

 
dla wielu konsumentów, wprowadziliśmy limity ich zakupu do 64 opakowań, tj. 2 palet na osobę.
 
2. Zamówienia towarów przekraczające limit określony w § 2 ust. 1 powyżej nie będą realizowane. 

§ 3
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Handlowej mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora.
 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 4
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl.