Ogólne warunki użytkowania narzędzia on-line "KAZADECOR"

Paragraf 1. Przedmiot

 
 1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest określenie warunków dostępu i użytkowania aplikacji „Kazadecor” (w dalszej części jako ”Narzędzie”) przez Użytkowników w serwisie internetowym www.leroymerlin.pl, zarządzanym przez Administratora.
 2. Użytkownik zobowiązany jest, przed przystąpieniem do użytkowania Narzędzia, do uważnego zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, oraz do ich przestrzegania.

Paragraf 2. Definicje

 
 1. Administrator: Spółka Leroy-Merlin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, NIP 113-00-89-950, REGON: 010692148, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053665;
 2. OWU: niniejszy dokument, stanowiący Ogólne Warunki Użytkowania Narzędzia.
 3. Narzędzie: aplikacja „Kazadecor”, będącą wizualizerem aranżacji wnętrz, udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem serwisu www.leroymerlin.pl.
 4. Użytkownik: użytkownik sieci internet, który po połączeniu się z witryną www.leroymerlin.pl oraz po zatwierdzeniu niniejszych OWU, uzyskuje możliwość użytkowania Narzędzia.

Paragraf 3. Nota informacyjna

 
 1. Wszystkie informacje zawarte w Narzędziu mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Użytkownikowi działalności Administratora, jego ofertę handlową i służyć promowaniu produktów i usług Administratora.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby użytkowanie Narzędzia było w pełni dostępne i pozbawione problemów technicznych, z kolei informacje ukazujące się w Narzędziu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.

Paragraf 4. Prawa zastrzeżone dotyczące Narzędzia

 
 1. Wszelkie prawa, w tym autorskie i prawa własności przemysłowej do Narzędzia, do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, aplikacji i programów są zastrzeżone na rzecz Administratora lub innego podmiotu na podstawie odrębnych porozumień Administratora.
 2. Administrator udostępnia Narzędzie Użytkownikom, którzy zobowiązują się do użytkowania go w sposób zgodny z przeznaczeniem i w zakresie ściśle określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania.
 3. Narzędzie udostępnia się Użytkownikowi bezpłatnie, z przeznaczeniem do użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie.
 4. Użytkownik po wykonaniu projektu nie nabywa praw autorskich do programu, usługi, grafiki, logo, projektu, oprogramowania, technologii, marki, wynalazku, materiałów ani niczego, związanego z Narzędziem, poza prawami autorskimi wynikającymi wyłącznie ze stworzonego przez Użytkownika projektu, w przypadku gdy projekt ten stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.5.
 5. Po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu w ramach Narzędzia, Administrator uprawniony jest do wykorzystania stworzonego projektu Użytkownika na następujących polach eksploatacji: zapisywanie i zwielokrotnianie na nośnikach informacji w ramach wewnętrznych systemów informatycznych oraz opublikowanie w sieci Internet, w prasie, radiu i telewizji, w tym umieszczanie na materiałach reklamowych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu projektów tworzonych przez Użytkownika, w szczególności za wykorzystanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Narzędzia obrazów lub innych elementów pobranych z sieci internet.

Paragraf 5. Opis korzystania Narzędzia

 
 1. Narzędzie stanowi oprogramowanie z zakresu układu i dekoracji wnętrz, które umożliwia Użytkownikowi:
  1. dodanie zdjęcia dowolnego pomieszczenia w celu zmiany jego kolorystyki oraz aranżacji;
  2. skorzystanie z szerokiej gamy kolorystycznej farb dostępnych w ofercie serwisu www.leroymerlin.pl, pozwalającej na stworzenie całościowej koncepcji kolorystyki ścian oraz innych powierzchni;
  3. przejście do karty produktu wybranej farby w serwisie www.leroymerlin.pl i zapoznanie się z jej parametrami, dostępnością, wariantami kolorystycznymi oraz jej zakup w sklepie internetowym.
  4. dodanie dowolnego obrazu elementu dekoracyjnego dostępnego na twardym dysku komputera lub pod dowolnym adresem sieci internet. e) zapisanie rezultatów pracy w postaci nowego obrazu lub obrazu prezentującego wybrane pomieszczenie PRZED i PO wprowadzeniu zmian.
 2. Projekty tworzone za pomocą Narzędzia w postaci nowych obrazów są zapisywane na dysku twardym Użytkownika we wskazanym miejscu. Po ponownym otwarciu obrazu, nie ma możliwości modyfikacji wprowadzonych zmian. Istnieje możliwość zapisania projektu w specjalnym formacie (*.kzd), umożliwiającym późniejsze otwarcie pliku i kontynuację pracy nad projektem.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. instalowania, kopiowania i korzystania z Narzędzia ani zawartych w nim materiałów w przypadkach innych niż dozwolonego przepisami prawa użytku osobistego;
  2. do sprzedaży, użyczenia, dystrybucji, sublicencji lub innej formy przekazania Narzędzia osobie trzeciej, ani przenoszenia Narzędzia;
  3. do użytkowania Narzędzia oraz materiałów w nim zawartych w sposób niewymieniony pośród specyfikacji procedur i funkcji Narzędzia;
  4. do korzystania z Narzędzia w celu stworzenia nowego oprogramowania opierającego się na podstawowych funkcjach Narzędzia;
  5. do wykorzystania Narzędzia oraz zawartych w nim materiałów w celach komercyjnych oraz w celu uzyskania korzyści materialnych;

Paragraf 6. Wymogi techniczne

 
 1. Korzystanie z wszystkich funkcji Narzędzia jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub Mozilla Firefox w wersji 36.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript,
  2. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.
  3. myszy i klawiatury w celu pełnego wykorzystania funkcji Narzędzia.
 2. 6.2 Niezależnie od wymagań określonych w pkt. 5.1 powyżej, Narzędzie będzie działać jedynie w przypadku, gdy system informatyczny Użytkownika odpowiada następującej konfiguracji
  1. Procesor: Dualcore 2.4 GHz (lub lepszy)
  2. System operacyjny: Microsoft Windows 7 (lub nowszy), Linux (Ubuntu 14.04, Fedora 20), Mac OS X Yosemite
  3. Pamięć RAM : 4 GB (lub więcej)
  4. Przestrzeń dyskowa: niewymagana
  5. Połączenie z Internetem: w celu uruchomienia i korzystania z Narzędzia

Paragraf 7. Odpowiedzialność

 
 1. Administrator zobowiązuje się do wdrożenia wszelkich środków, niezbędnych dla zapewnienia stałego dostępu do Narzędzia w serwisie www.leroymerlin.pl. Administrator zastrzega, iż ewentualne przerwy w dostępie do Narzędzia mogą wystąpić wyłącznie z przyczyn technicznych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód, jakie mogą wyniknąć z braku dostępu do Narzędzia bądź z problemów, związanych z połączeniem z Narzędziem.

Paragraf 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 
 1. Wszelkie reklamacja dotyczące Narzędzia (w tym pytania i opinie), Użytkownik może składać za pomocą listu poleconego na adres Administratora, tj. ul. Targowa 72, 03-813 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kazaplan@leroy-merlin.pl.
 2. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Użytkownika.
 3. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Administratora. O decyzji Administratora, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres poczty elektronicznej, z której została wysłana reklamacja.

Paragraf 9. Postanowienia końcowe

 
 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Narzędzia, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna, w terminie 30 dni od daty skutecznego poinformowania Użytkownika o zmianie Ogólnych warunków użytkowania. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu przesłanie informacji mailowej pod adres: kazaplan@leroymerlin.pl lub pisemnego oświadczenia na adres Administratora. Administrator z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta końcowego Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.leroymerlin.pl.
 3. Niniejsze warunki ogólne podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie www.leroymerlin.pl