Znajdź sklep w Twojej okolicy
  Ustal moją lokalizację
  LUB
  Wybierz
 • Twoje konto
 • Zarejestruj się
 • Zaloguj się

Ochrona natury

Dążąc do stałego rozwoju nie zapominamy o wpływie jaki wywieramy na środowisko naturalne. Nasze działania polegają na możliwie największym ograniczeniu oddziaływania na naturę oraz na szerzeniu wiedzy ekologicznej i promocji zachowań proekologicznych, zarówno wśród nas samych jak i naszych klientów i partnerów biznesowych.

Działania ograniczające wpływ na środowisko naturalne:

 • segregacja śmieci na poziomie 76 proc. w sklepach i w centrali,
 • zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sklepach,  (patrz certyfikat)
 • sprzedaż toreb wielokrotnego wykorzystania (polipropylenowych) Leroy Merlin gwarantuje system wymiany zużytych toreb, zakupionych w naszych sklepach na nowe. Środki pozyskane ze sprzedaży foliowych toreb biodegradowalnych w całości przekazywane są na działania Fundacji Leroy Merlin Polska.
 • zwiększanie w ofercie produktów przyjaznych środowisku naturalnemu,
 • przeprowadzanie cyklicznych audytów środowiskowych dostawców.

 

INFORMACJE PRZEKAZYWANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. 

O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (DZ. U. Z 2015 R. POZ. 1688 ZE ZM).

W sklepie Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany w naszych sklepach.

Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. odbierze również nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Dodatkowo w sklepie nieodpłatnie przyjmujemy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt nie będzie przyjmowany. W takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Inne informacje związane z gospodarką opakowaniami znajdziecie Państwo w broszurze dostępnej w Punktach Informacyjnych w naszych sklepach.

PUNKTY ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU W POLSCE:

- lista do pobrania

INFORMACJE PRZEKAZYWANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R.

O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 888 ZE ZM).

ZNACZENIE OZNACZEŃ STOSOWANYCH NA OPAKOWANIACH

Oznaczenia stosowane na opakowaniach

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

Odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na poszczególne ich rodzaje:

 • ODPADY OPAKOWANIOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PLASTIK)
 • ODPADY OPAKOWANIOWE Z METALI (ALUMINIUM/STAL)
 • ODPADY OPAKOWANIOWE Z PAPIERU I TEKTURY
 • ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA
 • ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE (NP. KARTONIKI PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI)

Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na rodzaje według zasad ustalonych przez władze samorządowe w zlokalizowanym najbliżej, utworzonym przez gminę punkcie zbierania lub w punktach PSZOK (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

DOSTĘPNE SYSTEMY ZWROTU, ZBIERANIA I ODZYSKU, W TYM RECYKLINGU, ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest:

 • w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, które są ustawowo zobowiązane do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.
 • w zorganizowanych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) lub w punktach PSZOK. Informacje dot. lokalizacji punktów PSZOK oraz godzin ich otwarcia urząd gminy obowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej.

Inne informacje związane z gospodarką opakowaniami znajdziecie Państwo w broszurze dostępnej w Punktach Informacyjnych w naszych sklepach.