Znajdź sklep w Twojej okolicy
  Ustal moją lokalizację
  LUB
  Wybierz
 • Twoje konto
 • Zarejestruj się
 • Zaloguj się

Karta kredytowa Leroy Merlin

Karta kredytowa Leroy Merlin to nowoczesny i bezpieczny produkt finansowy, który zapewni Ci dodatkowe środki pieniężne w dowolnym momencie. Nawet na nieplanowe wydatki!

Zalety naszej oferty

Z Kartą kredytową Leroy Merlin:

 • kupujesz na całym świecie - karta jest akceptowana w milionach punktów na całym świecie
 • oszczędzasz korzystając z kredytu 0% do 54 dni - możesz spłacać całość zadłużenia bez żadnych kosztów
 • wypłacasz gotówkę z bankomatów - możesz wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów oznaczonych logo VISA
 • kupujesz bezpiecznie - transakcje akceptujesz znanym tylko Tobie czterocyfrowym kodem PIN
 • otrzymujesz bezpłatne zestawienie operacji - a wraz z nim informacje o aktualnych promocjach w Leroy Merlin
 • spłacasz bezpiecznie - prócz elastycznego sposobu spłat, możesz też ubezpieczyć zadłużenie od utraty pracy, zdrowia i życia

Wymagane dokumenty

Zapraszamy do Punktu Kredytowego z:

 • dowodem osobistym;
 • dokumentami poświadczającymi stałe dochody:


Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

 • wyciąg z konta z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • imienny raport miesięczny (RMUA) z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • samodzielnie wydrukowane potwierdzenie realizacji przelewu z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • zaświadczenie wystawione przez Bank potwierdzające wpływ przelewu z okresu 3 ostatnich miesięcy
 • zaświadczenie z zakładu pracy ważne 30 dni od daty wystawienia


Emeryci:

 • oryginał decyzji o przyznaniu świadczenia/ostatniej waloryzacji świadczenia lub legitymacja emeryta.


Renciści:

 • oryginał decyzji o przyznaniu świadczenia/ostatniej waloryzacji świadczenia lub legitymacja rencisty i dowód wypłaty świadczenia.


Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (kopia), lub inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesja)

 • Oraz do wyboru:
 • zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy (w oryginale)
 • poświadczone przez US zeznanie podatkowe za okres ostatnich co najmniej 3 miesięcy (kopia):
  • PIT-36 / PIT 36L - przy pełnej księgowości i podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • PIT-28 - przy zryczałtowanym podatku dochodowym
  • Decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej na dany rok - przy karcie podatkowej
 • zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie, podpisane przez kredytobiorcę i biuro rachunkowe lub księgowego (jeżeli księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe),
 • statystyczne sprawozdanie F01 podpisane przez księgowego i kredytobiorcę,
 • statystyczne sprawozdanie finansowe F02 za ostatni zamknięty rok podpisane przez księgowego i kredytobiorcę,
 • rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący podpisany przez księgowego i kredytobiorcę

 • Oraz:
 • dowody wpłat do ZUS lub KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu ze składkami (w oryginale)

 • Oraz:
 • dowody opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3 miesięcy (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (w oryginale)


Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa oraz ostatni odcinek wpłaty składki KRUS lub zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami


Osoby uzyskujące dochód z innych źródeł:

 • informacje o potrzebnych dokumentach można uzyskać pod numerem Biura Obsługi Klienta 801 700 207 , 71 79 97 007 lub w Punkcie Kredytowym Leroy Merlin.

Zaświadczenie o zarobkach

 

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania na dzień 17.11.2015 r. dla kredytu w karcie kredytowej Leroy Merlin w wysokości 3500 zł (całkowita kwota kredytu) spłacanego w 12 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem nominalnym 10% (stopa zmienna) wynosi 12,30% i jest uzależniona od wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Całkowity koszt kredytu 222,47 zł, całkowita kwota do zapłaty 3722,47 zł. Oprocentowanie karty jest zmienne i zależy od stopy kredytu lombardowego NBP.

 

 

Oney Polska S.A, jako pośrednik kredytowy współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. Zakres umocowania: zawieranie i zmiana umów o kartę kredytową, odbieranie oświadczeń w zakresie tych umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywanie w imieniu Banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami.