Znajdź sklep w Twojej okolicy
  Ustal moją lokalizację
  LUB
  Wybierz
 • Twoje konto
 • Zarejestruj się
 • Zaloguj się
Regulamin promocji
„BONUS ZAKUPOWY”
 
§ 1
Postanowienie ogólne
 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „BONUS ZAKUPOWY” (dalej zwaną „Promocją”.) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 51.000.000 PLN wpłacony w całości, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Promocja prowadzona jest dla posiadaczy aktywnej Karty DOM, będących klientami sklepów Organizatora  Promocja nie dotyczy sklepu internetowego Organizatora.
 3. Z zastrzeżeniem  § 2 ust. 2, promocja prowadzona jest w dniach od 10 do 20 stycznia 2014 r. w godzinach 7.00 – 21.30, do ostatniego klienta poszczególnych sklepów Organizatora (dalej „Okres promocji”).
 4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klientami Organizatora i posiadaczami Karty DOM  oraz dokonują zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

§ 2
Zasady promocji
 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, każdy Uczestnik posiadający kartę DOM, który otrzymał od Organizatora komunikat o przygotowanej dla niego indywidualnej nagrodzie, ma możliwość dokonania wymiany 400 punktów zgromadzonych na Karcie DOM na 40 zł do realizacji w formie Bonusu zakupowego  (dalej jako „Benefit”).
 2. Uczestnik, który chce skorzystać z Promocji i otrzymać Benefit, jest zobowiązany do poinformowania o tym Kasjerki podczas dokonywania płatności za produkty. . Wyrażenie chęci wymiany punktów na Bonus Zakupowy jest równoznaczne z upoważnieniem pracownika Sklepu do ściągnięcia z karty odpowiedniej ilości punktów.
 3. Bonus Zakupowy realizowany jest podczas transakcji zakupu jako część należności i może być realizowany wyłącznie w czasie transakcji, podczas której został wygenerowany.  Klient kwituje realizację Bounusu zakupowego swoim podpisem co jest równoznaczne z wzięciem udziału w Promocji i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Bonus zakupowy, nie podlega wymianie na gotówkę, ani nie może być z niego wydana reszta w gotówce.
 5. W okresie Promocji Uczestnik może w niej uczestniczyć tylko jeden raz i może otrzymać wyłącznie jeden Benefit. Dla ustalenia Wartości nie dopuszcza sie łączenia przez Uczestnika paragonów/faktur VAT z różnych kas i dni trwania Promocji.
 6. Posiadacze Karty Dom, którzy nie otrzymali od Organizatora komunikatu o przygotowanym dla nich Beneficie nie mogą wymienić punktów zgromadzonych na karcie na Bonus zakupowy.  
 7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.

§ 3
Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora, w którym dokonano zakupu,  przez cały czas trwania Promocji oraz przez okres 14 dni od jej zakończenia.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 4
Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu Organizatora, w którym dokonano zakupu.   
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.
 3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym każdego Sklepu Organizatora.