Znajdź sklep w Twojej okolicy
    Ustal moją lokalizację
    LUB
    Wybierz
  • Twoje konto
  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.leroymerlin.pl

I. Definicje 
1. Leroy Merlin: Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053665, NIP 113-00-89-950, Regon 010692148, o kapitale zakładowym 51.000.000zł.
2. Sklep internetowy: sklep internetowy prowadzony przez Leroy Merlin, działający pod adresem www.leroymerlin.pl. 
3. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady realizowania sprzedaży i usług w sklepie internetowym.
4. Produkt: towar oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem. 
5. Sprzedający: podmiot  prowadzący sklep internetowy tj. Leroy Merlin. 
6. Klient: kupujący produkt oferowany do sprzedaży przez sklep internetowy.
7. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu internetowego, znajdujący się w Sosnowiec 1A 95-010 Stryków, e-mail e-sklep@leroy-merlin.pl, Tel. (42) 710 58 20
 
II. Sprzedaż 
1. Sklep internetowy www.leroymerlin.pl prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.  
3. Ceny produktów umieszczone na stronie www.leroymerlin.pl są cenami brutto podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania produktów i dodane do ceny produktów na końcu zamówienia.
4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji. 
5. Zamawianie produktów w sklepie internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1)  wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji. (4) płatność.
W terminie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Sprzedający podaje Klientowi numer zamówienia i wartość zamówienia w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.   
6. Płatności w sklepie internetowym można dokonywać w następujący sposób:
a. gotówką przy odbiorze towaru (płatność uiszczana jest kurierowi dalej nazywana również opcją "za pobraniem"), ten sposób płatności można stosować tylko jeśli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 1000 zł,
b. za pośrednictwem serwisu PayU (przelew tradycyjny, przelew elektroniczny, karta kredytowa).
c. za pośrednictwem serwisu PayPal
7. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia. 
8. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem” Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link; następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji
9. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu PayU lub PayPal Klient zostanie przeniesiony do serwisu PayU lub PayPal w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail; po skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie wiadomością e-mail.
10. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
11. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Obsługą klienta sklepu internetowego www.leroymerlin.pl dzwoniąc na wskazany numer telefonu (opłata jak za połączenie lokalne) lub komunikując się poprzez  formularz kontaktowy bądź adres e-mail.
12. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
13. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
14. Podczas zakupów w sklepie internetowym nie są uwzględniane jakikolwiek przywileje związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez Sprzedającego poza sklepem internetowym.
 
III. Dostawa i Czas Realizacji
1. Maksymalny czas realizacji nie przekracza 21 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia). Sklep internetowy zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o po uprzednim poinformowaniu Klienta.
2. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia
3. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu PayU lub PayPal termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
4. Zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. 
5. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.
6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków przesyłki w transporcie.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
8. Wszystkie przesyłki, których waga paczki nie przekracza 31,5 kg lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki o dużych gabarytach należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.
 
IV. Gwarancja, Reklamacje i Zwroty 
1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki  gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem sklepów Leroy  Merlin znajdujących się na terenie Polski
2. Niezależnie  od powyższego, wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje wraz z reklamowanym towarem powinny być składane pisemnie do Działu obsługi, w dowolnym sklepie stacjonarnym Leroy Merlin lub z użyciem formularza kontaktu
3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w okresie 10 dni od daty wydania zamówionego towaru, Klient, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. W sklepie Internetowym Klient jest dodatkowo uprawniony do bezterminowego zwrotu towaru, na zasadach określonych regulaminem określającym zasady zwrotu towarów kupionych w sklepach Leroy-Merlin Polska sp. z o.o.
5. Przed dokonaniem zwrotu klient jest zobowiązany poinformować dział obsługi o tym fakcie. Zwrotu można dokonać także w dowolnym sklepie sieci Leroy Merlin lub z pomocą formularza zwrotu
6. Zwracany towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: Dział Obsługi Klienta Sklepu internetowego www.leroymerlin.pl Sosnowiec 1A 95-010 Stryków lub zwrócony osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym Leroy Merlin.
7. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi w terminie do 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.
8. Prawo odstąpienia od umowy, którym mowa w pkt. IV 3 nie przysługuje w następujących wypadkach:
a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
e. dostarczania prasy.
9. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
 
V. Pozostałe postanowienia
1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
a. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
b. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.
2. Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie sklepu internetowego. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Klient w momencie rejestracji w celu dokonania zakupów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
5. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
6. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Warszawa, dnia 11 września 2013